I0001-0023-0001
Thường
I0001-0023-0002
Thanh toán
I0001-0023-0003
Tiết kiệm
I0001-0023-0004
Hộ chiếu
I0001-0023-0005
Thẻ cư trú (Zairyu Card)
I0001-0023-0006
Bằng lái xe
I0001-0023-0007
Chứng nhận cư trú
I0001-0023-0008
Chứng nhận việc làm
I0001-0023-0009
Sổ hưu
I0001-0023-0010
Thẻ bảo hiểm sức khỏe
I0001-0023-0011
Tải ảnh
I0001-0023-0012
Gửi thư
I0001-0023-0013
Sagawa
I0001-0023-0014
Nam
I0001-0023-0015
Nữ
I0001-0023-0016
Điều hành công ty
I0001-0023-0017
Chuyên viên
I0001-0023-0018
Nghỉ hưu
I0001-0023-0019
Sinh viên
I0001-0023-0020
Nhân viên điều hành
I0001-0023-0021
Tự làm chủ/nghề tự do
I0001-0023-0022
Nội trợ
I0001-0023-0023
Thất nghiệp
I0001-0023-0024
Nhân viên
I0001-0023-0025
Tạm thời/bán thời gian
I0001-0023-0026
Đang xử lý
I0001-0023-0027
Danh sách đen đang xử lý
I0001-0023-0028
Mới
I0001-0023-0029
Đang xử lý
I0001-0023-0030
Đã đăng ký
I0001-0023-0031
Từ chối
I0001-0023-0032
Kuroneko
I0001-0023-0033
Mới
I0001-0023-0034
Đang xử lý
I0001-0023-0035
Đã xử lý
I0001-0023-0036
Rác
I0001-0023-0037
Tạm thời
I0001-0023-0038
Hoạt động
I0001-0023-0039
Đang xử lý
I0001-0023-0040
Không hoạt động
I0001-0023-0041
Đã ngưng
I0001-0023-0042
Địa chỉ và email đang xử lý
I0001-0023-0043
Không hoạt động
I0001-0023-0044
Tài khoản đã kích hoạt.
I0001-0023-0045
Tình trạng tài khoản đã thay đổi .
I0001-0023-0046
Thông tin ngân hàng đã cập nhật.
I0001-0023-0047
Mật khẩu tài khoản đã thay đổi.
I0001-0023-0048
Mật khẩu giao dịch đã thay đổi.
I0001-0023-0049
Thông tin tài khoản đã cập nhật.
I0001-0023-0050
Tài liệu tài khoản đã được cập nhật.
I0001-0023-0051
Mới
I0001-0023-0052
Chưa giải quyết xong
I0001-0023-0053
Đã xử lý
I0001-0023-0054
Đã hủy
I0001-0023-0055
Xác nhận thông tin cá nhân
I0001-0023-0056
Hoàn lại
I0001-0023-0057
Danh sách đen
I0001-0023-0058
Khiếu nại
I0001-0023-0059
Cập nhật thông tin
I0001-0023-0060
Cập nhật tài liệu
I0001-0023-0061
Yêu cầu của khách hàng
I0001-0023-0062
Yêu cầu
I0001-0023-0063
Đang tiến hành
I0001-0023-0064
Thành công
I0001-0023-0065
Hỏng
I0001-0023-0066
Địa chỉ sai
I0001-0023-0067
Đã gửi
I0001-0023-0068
Không có người ở nhà
I0001-0023-0069
Đã hoàn thành
I0001-0023-0070
Lý do khác
I0001-0023-0071
Thông tin đăng ký đã cập nhật.
I0001-0023-0072
Thẻ Juki (có ảnh)
I0001-0023-0073
Hóa đơn gas, điện, nước...
I0001-0023-0074
Trung Tâm Khách Hàng
I0001-0023-0075
Sự tuân thủ
I0001-0023-0076
Tổng hợp
I0001-0023-0077
Quản lý
I0001-0023-0078
Kế toán
I0001-0023-0079
Hệ thống
I0001-0023-0080
Dừng in
I0001-0023-0081
Khác
I0001-0023-0082
Đã khóa (đăng nhập)
I0001-0023-0083
Đã nhận
I0001-0023-0084
Danh sách đen cố định
I0001-0023-0085
Nhận tại ngân hàng
I0001-0023-0086
Chuyển khoản
I0001-0023-0087
Nhận tại nhà
I0001-0023-0088
Đang tải lại thẻ
I0001-0023-0089
Họ hàng
I0001-0023-0090
Chi phí sinh hoạt
I0001-0023-0091
Các dịp kỷ niệm
I0001-0023-0092
Giáo dục
I0001-0023-0093
Chuyển tài sản cá nhân
I0001-0023-0094
Chi phí y tế
I0001-0023-0095
Tặng
I0001-0023-0096
Trả nợ
I0001-0023-0097
Khác (điền vào đây)
I0001-0023-0098
Mua hàng hóa
I0001-0023-0099
Tiền gửi vượt quá giới hạn.
I0001-0023-0100
Ngày gửi tiền hết hạn.
I0001-0023-0101
Yêu cầu chuyển tiền tạm ngưng (danh sách đen)
I0001-0023-0102
Giá trị thanh toán không phù hợp.
I0001-0023-0103
Lỗi đối tác chuyển tiền
I0001-0023-0104
Con
I0001-0023-0105
Theo luật
I0001-0023-0106
Bản thân
I0001-0023-0107
Gia đình của nhân viên
I0001-0023-0108
Bạn
I0001-0023-0109
Gia đình của bạn
I0001-0023-0110
Giá thường
I0001-0023-0111
Giá đặc biệt
I0001-0023-0112
Số thẻ
I0001-0023-0113
Không có MTR hoặc tài khoản liên kết
I0001-0023-0114
Siêu thị convenience
I0001-0023-0115
Dễ dàng
I0001-0023-0116
Cơ bản
I0001-0023-0117
Đang tiến hành
I0001-0023-0118
Thu thập
I0001-0023-0119
Thanh toán
I0001-0023-0120
Giao dịch tạm ngưng
I0001-0023-0121
Giao dịch mất hiệu lực
I0001-0023-0122
Người gửi khớp với OFAC
I0001-0023-0123
Người nhận khớp với OFAC
I0001-0023-0124
Lưu ý!!!
I0001-0023-0125
Ngày không hợp lệ!
I0001-0023-0126
Ngày bắt đầu ít hơn ngày kết thúc.
I0001-0023-0127
Ngân hàng
I0001-0023-0128
Bưu điện
I0001-0023-0129
Tài sản đầu tư
I0001-0023-0130
Lương/Tiết kiệm
I0001-0023-0131
Khoản tiền gửi ít hơn 0.
I0001-0023-0132
Thư bị trả lại
I0001-0023-0133
Yêu cầu hoàn lại tiền
I0001-0023-0134
Báo cáo quy đổi tỷ giá
I0001-0023-0135
YÊU CẦU BẢN ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
I0001-0023-0136
Ngân hàng Mizuho
I0001-0023-0137
Ngân hàng bưu điện Nhật
I0001-0023-0138
Các siêu thị convenience
I0001-0023-0139
Ngân hàng UFJ
I0001-0023-0140
Yêu cầu chuyển tiền
I0001-0023-0141
Tài khoản
I0001-0023-0142
Phản ánh tiền gửi không xác định rõ
I0001-0023-0143
Sự kiện
I0001-0023-0144
Yêu cầu hoàn lại tiền
I0001-0023-0145
Chấm dứt thành viên
I0001-0023-0146
Ví di động / Ví điện tử
I0001-0023-0147
Tôi không còn cần sử dụng dịch vụ nữa.
I0001-0023-0148
Tôi không hài lòng với dịch vụ.
I0001-0023-0149
Không có lý do đặc biệt
I0001-0023-0150
Tôi đang sử dụng một dịch vụ khác:
I0001-0023-0151
Email
I0001-0023-0152
Tin nhắn SMS
I0001-0023-0153
Chồng/Vợ
I0001-0023-0154
Bố/Mẹ
I0001-0023-0155
Anh/Chị
I0001-0023-0156
Tài khoản thanh toán
I0001-0023-0157
Tài khoản tiết kiệm
I0001-0023-0160
Bằng điện thoại
I0001-0023-0161
NFC
I0001-0023-0162
Thẻ Thông Báo (Tsuchi)
I0001-0023-0163
Thẻ Mã Số Cá Nhân
I0001-0023-0164
Chứng Nhận Cư Trú
I0001-0023-0165
Face To Face
I0001-0023-0166
POS
I0001-0023-0173
Đầu tư
I0001-0023-0175
Thẻ Chuyển Tiền SMBC
I0001-0023-0701
Luật sư
I0001-0023-0702
Nhân viên tư pháp
I0001-0023-0703
Nhân viên hành chính
I0001-0023-0704
Kế toán công chứng
I0001-0023-0705
Kế toán thuế
I0001-0023-0706
Bác sỹ
I0001-0023-0707
Nhà hàng
I0001-0023-0708
Bán lẻ
I0001-0023-0709
Nông nghiệp
I0001-0023-0710
Lâm nghiệp
I0001-0023-0711
Nghề cá
I0001-0023-0712
Bất động sản
I0001-0023-0713
Đồ trang sức
I0001-0023-0714
Tài chính
I0001-0023-0715
Bảo hiểm
I0001-0023-0716
Tư vấn
I0001-0023-0717
Đầu tư
I0001-0023-0718
Khác
I0001-0023-0744
QQ
I0001-0023-0745
Zalo
I0001-0023-0747
Thẻ My Number (có ảnh)
I0001-0023-0748
Giấy phép lao động (指定書/Shiteisho)
I0001-0023-0754
Thẻ Tiền Mặt
I0001-0025-0001
Nepal
I0001-0025-0002
Cameroon
I0001-0025-0003
Mông Cổ
I0001-0025-0004
Thái Lan
I0001-0025-0005
Hồng Kông
I0001-0025-0006
Nigeria
I0001-0025-0007
Uganda
I0001-0025-0008
Kenya
I0001-0025-0009
Singapore
I0001-0025-0010
Việt Nam
I0001-0025-0011
Indonesia
I0001-0025-0012
Nam Phi
I0001-0025-0013
Philippines
I0001-0025-0014
Malaysia
I0001-0025-0015
Sri Lanka
I0001-0025-0016
Trung Quốc
I0001-0025-0017
Ấn Độ
I0001-0025-0018
Bangladesh
I0001-0025-0020
Myanmar
I0001-0025-0021
Abkhazia
I0001-0025-0022
Armenia
I0001-0025-0023
Azerbaijan
I0001-0025-0024
Belarus
I0001-0025-0025
Estonia
I0001-0025-0026
Georgia
I0001-0025-0027
Kyrgyzstan
I0001-0025-0028
Kazakhstan
I0001-0025-0029
Latvia
I0001-0025-0030
Moldova
I0001-0025-0031
Nga
I0001-0025-0032
Nam Ossetia
I0001-0025-0033
Tajikistan
I0001-0025-0034
Ukraine
I0001-0025-0035
Uzbekistan
I0001-0025-0036
Pakistan
I0001-0025-0037
Ghana
I0001-0025-0038
Sri Lanka (USD)
I0001-0025-0039
Brazil
I0001-0025-0040
Hoa Kỳ
I0001-0025-0041
Nhật Bản
I0001-0025-0042
Bolivia
I0001-0025-0043
Colombia
I0001-0025-0044
Tanzania
I0001-0025-0045
Peru
I0001-0025-0046
Peru (USD)
I0001-0025-0047
Bolivia (USD)
I0001-0025-0048
Vietnam (USD)
I0001-0025-0049
Senegal
I0001-0025-0050
Burkina Faso
I0001-0025-0051
Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô
I0001-0025-0052
Bờ Biển Ngà
I0001-0025-0053
Chile
I0001-0025-0054
Cộng Hòa Dominican
I0001-0025-0055
Ethiopia
I0001-0025-0056
Guinea
I0001-0025-0057
Campuchia
I0001-0025-0058
Madagascar
I0001-0025-0059
Mali
I0001-0025-0060
Malawi
I0001-0025-0061
Mozambique
I0001-0025-0062
Paraguay
I0001-0025-0063
Romania
I0001-0025-0064
Togo
I0001-0025-0065
Thổ Nhĩ Kỳ
I0001-0025-0066
Zambia
I0001-0025-0067
Cộng Hòa Dominican (USD)
I0001-0025-0068
Chile (USD)
I0001-0025-0069
Campuchia (USD)
I0001-0025-0070
Lào
I0001-0025-0071
Lào (USD)
I0001-0025-0072
Mozambique (USD)
I0001-0025-0073
Paraguay (USD)
I0001-0025-0074
Romania (USD)
I0001-0025-0075
Romania (EUR)
I0001-0025-0076
Thổ Nhĩ Kỳ (USD)
I0001-0025-0077
Thổ Nhĩ Kỳ (EUR)
I0001-0025-0078
Mexico
I0001-0025-0079
Mexico (USD)
I0001-0025-0080
Zambia (USD)
I0001-0025-0081
Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD)
I0001-0025-0082
Úc
I0001-0025-0083
Canada
I0001-0025-0084
Pháp
I0001-0025-0085
Pháp (USD)
I0001-0025-0086
New Zealand
I0001-0025-0087
New Zealand (USD)
I0001-0025-0088
Vương quốc Anh
I0001-0025-0089
Vương quốc Anh (USD)
I0001-0025-0090
Nigeria (USD)
I0001-0025-0091
Argentina
I0001-0025-0092
Argentina (USD)
I0001-0025-0093
Benin
I0001-0025-0094
Ai Cập
I0001-0025-0095
Ai Cập (USD)
I0001-0025-0096
Ai Cập (EUR)
I0001-0025-0097
Gabon
I0001-0025-0098
Morocco
I0001-0025-0099
Tunisia
I0001-0025-0100
Uruguay
I0001-0025-0101
Uruguay (USD)
I0001-0025-0102
Ukraine (USD)
I0001-0025-0103
Ukraine (EUR)
I0001-0025-0104
Nga (RUB)
I0001-0025-0105
Nga (EUR)
I0001-0025-0106
Nga (USD)
I0001-0025-0107
Azerbaijan (EUR)
I0001-0025-0108
Azerbaijan (USD)
I0001-0025-0109
Kazakhstan (EUR)
I0001-0025-0110
Kazakhstan (USD)
I0001-0025-0111
Kyrgyzstan (RUB)
I0001-0025-0112
Kyrgyzstan (EUR)
I0001-0025-0113
Kyrgyzstan (USD)
I0001-0025-0114
Georgia (EUR)
I0001-0025-0115
Georgia (USD)
I0001-0025-0116
Uzbekistan (EUR)
I0001-0025-0117
Uzbekistan (USD)
I0001-0025-0118
Moldova (EUR)
I0001-0025-0119
Moldova (USD)
I0001-0025-0120
Ả Rập Saudi
I0001-0025-0121
Israel (EUR)
I0001-0025-0122
Israel (USD)
I0001-0025-0123
Mongolia (EUR)
I0001-0025-0124
Mongolia (USD)
I0001-0025-0125
Bồ Đào Nha
I0001-0025-0126
Tây Ban Nha
I0001-0025-0127
Đức
I0001-0025-0128
Italy
I0001-0025-0129
Áo
I0001-0025-0130
Hà Lan
I0001-0025-0131
Hy Lạp
I0001-0025-0132
Trung Quốc (Union Pay)
I0001-0025-0133
Belarus (USD)
I0001-0025-0134
Belarus (EUR)
I0001-0025-0135
Bangladesh (bKash)
I0001-0025-0136
Vương quốc Anh (EUR)
I0001-0025-0137
Gambia
I0001-0025-0138
Jordan
I0001-0025-0139
Jordan (USD)
I0001-0025-0140
Fiji
I0001-0025-0141
Costa Rica
I0001-0025-0142
Costa Rica (USD)
I0001-0025-0143
Litva (EUR)
I0001-0025-0144
Panama (USD)
I0001-0025-0145
Ecuador (USD)
I0001-0025-0146
Panama
I0001-0025-0147
Tajikistan (USD)
I0001-0025-0148
Liberia (USD)
I0001-0025-0149
Honduras
I0001-0025-0150
Sierra Leone
I0001-0025-0151
Algeria
I0001-0025-0152
Cyprus
I0001-0025-0153
Lebanon
I0001-0025-0154
Guinea Bissau
I0001-0025-0155
Ả Rập Saudi
I0001-0025-0156
Armenia (USD)
I0001-0025-0157
Ba Lan
I0001-0025-0158
El Salvador (USD)
I0001-0025-0159
Armenia (EUR)
I0001-0025-0161
Guatemala
I0001-0025-0162
Afghanistan
I0001-0025-0163
Albania
I0001-0025-0164
American Samoa
I0001-0025-0165
Andorra
I0001-0025-0166
Angola
I0001-0025-0167
Anguilla
I0001-0025-0168
Antigua and Barbuda
I0001-0025-0169
Aruba
I0001-0025-0170
Ascension Island
I0001-0025-0171
Bahamas
I0001-0025-0172
Bahrain
I0001-0025-0173
Barbados
I0001-0025-0174
Bỉ
I0001-0025-0175
Belize
I0001-0025-0176
Bermuda
I0001-0025-0177
Bhutan
I0001-0025-0178
Bosnia và Herzegovina
I0001-0025-0179
Botswana
I0001-0025-0180
British Indian Ocean Territory
I0001-0025-0181
Các đảo Virgin của Anh
I0001-0025-0182
Brunei
I0001-0025-0183
Bulgaria
I0001-0025-0184
Burundi
I0001-0025-0185
Cape Verde
I0001-0025-0186
Caribbean Netherlands
I0001-0025-0187
Các đảo Cayman
I0001-0025-0188
Cộng Hòa Trung Phi
I0001-0025-0189
Chad
I0001-0025-0190
Đảo Giáng Sinh
I0001-0025-0191
Các đảo Cocos (Keeling)
I0001-0025-0192
Comoros
I0001-0025-0193
Cộng Hòa Congo
I0001-0025-0194
Các đảo Cook
I0001-0025-0195
Croatia
I0001-0025-0196
Cuba
I0001-0025-0197
Curaçao
I0001-0025-0198
Cộng Hòa Séc
I0001-0025-0199
Đan Mạch
I0001-0025-0200
Djibouti
I0001-0025-0201
Dominica
I0001-0025-0202
Ecuador
I0001-0025-0203
El Salvador
I0001-0025-0204
Equatorial Guinea
I0001-0025-0205
Eritrea
I0001-0025-0206
Các đảo Falkland
I0001-0025-0207
Các đảo Faroe
I0001-0025-0208
Finland
I0001-0025-0209
French Guiana
I0001-0025-0210
French Polynesia
I0001-0025-0211
Gibraltar
I0001-0025-0212
Greenland
I0001-0025-0213
Grenada
I0001-0025-0214
Guadeloupe
I0001-0025-0215
Guam
I0001-0025-0216
Guernsey
I0001-0025-0217
Guyana
I0001-0025-0218
Haiti
I0001-0025-0219
Hungary
I0001-0025-0220
Iceland
I0001-0025-0221
Iran
I0001-0025-0223
Ireland
I0001-0025-0224
Isle of Man
I0001-0025-0225
Israel
I0001-0025-0226
Jamaica
I0001-0025-0227
Jersey
I0001-0025-0228
Kiribati
I0001-0025-0229
Kosovo
I0001-0025-0230
Kuwait
I0001-0025-0231
Lesotho
I0001-0025-0232
Liberia
I0001-0025-0233
Libya
I0001-0025-0234
Liechtenstein
I0001-0025-0235
Lithuania
I0001-0025-0236
Luxembourg
I0001-0025-0237
Macau
I0001-0025-0238
Bắc Macedonia
I0001-0025-0239
Maldives
I0001-0025-0240
Malta
I0001-0025-0241
Các đảo Marshall
I0001-0025-0242
Martinique
I0001-0025-0243
Mauritania
I0001-0025-0244
Mauritius
I0001-0025-0245
Mayotte
I0001-0025-0246
Micronesia
I0001-0025-0247
Monaco
I0001-0025-0248
Montenegro
I0001-0025-0249
Montserrat
I0001-0025-0250
Namibia
I0001-0025-0251
Nauru
I0001-0025-0252
New Caledonia
I0001-0025-0253
Nicaragua
I0001-0025-0254
Niger
I0001-0025-0255
Niue
I0001-0025-0256
Đảo Norfolk
I0001-0025-0257
Bắc Hàn Quốc
I0001-0025-0258
Northern Mariana
I0001-0025-0259
Na Uy
I0001-0025-0260
Oman
I0001-0025-0261
Palau
I0001-0025-0262
Palestine
I0001-0025-0263
Papua New Guinea
I0001-0025-0264
Puerto Rico
I0001-0025-0265
Qatar
I0001-0025-0266
Réunion
I0001-0025-0267
Rwanda
I0001-0025-0268
Saint Barthélemy
I0001-0025-0269
Saint Helena
I0001-0025-0270
Saint Kitts and Nevis
I0001-0025-0271
Saint Lucia
I0001-0025-0272
Saint Martin
I0001-0025-0273
Saint Pierre and Miquelon
I0001-0025-0274
Saint Vincent and the Grenadines
I0001-0025-0275
Samoa
I0001-0025-0276
San Marino
I0001-0025-0277
São Tomé and Príncipe
I0001-0025-0278
Serbia
I0001-0025-0279
Seychelles
I0001-0025-0280
Sint Maarten
I0001-0025-0281
Slovakia
I0001-0025-0282
Slovenia
I0001-0025-0283
Các đảo Solomon
I0001-0025-0284
Somalia
I0001-0025-0285
Nam Triều Tiên
I0001-0025-0286
Nam Sudan
I0001-0025-0287
Sudan
I0001-0025-0288
Suriname
I0001-0025-0289
Svalbard and Jan Mayen
I0001-0025-0290
Eswatini
I0001-0025-0291
Sweden
I0001-0025-0292
Thụy Sĩ
I0001-0025-0293
Syria
I0001-0025-0294
Đài Loan
I0001-0025-0295
Timor-Leste
I0001-0025-0296
Tokelau
I0001-0025-0297
Tonga
I0001-0025-0298
Trinidad và Tobago
I0001-0025-0299
Turkmenistan
I0001-0025-0300
Đảo Turks Caicos
I0001-0025-0301
Tuvalu
I0001-0025-0302
Các đảo U.S. Virgin
I0001-0025-0303
Vanuatu
I0001-0025-0304
Thành Phố Vatican
I0001-0025-0305
Venezuela
I0001-0025-0306
Wallis và Futuna
I0001-0025-0307
Western Sahara
I0001-0025-0308
Yemen
I0001-0025-0309
Zimbabwe
I0001-0025-0310
Åland Islands
I0001-0025-0311
Rwanda
I0001-0041-0001
TIẾP THEO
I0001-0041-0002
(tùy chọn)
I0001-0041-0003
QUAY LẠI
I0001-0041-0004
Kết nối bị ngắt
I0001-0041-0005
Quý khách đã bị ngắt kết nối.
Vui lòng đăng nhập lại.
I0001-0041-0006
OK
I0001-0041-0007
Số tiền tối đa có thể chuyển đến nơi nhận tiền và với phương thức nhận tiền đã chọn ở trên là [1] hoặc [2].
I0001-0041-0008
Quý khách có một yêu cầu chuyển tiền chưa hoàn thành. Xin vui lòng tiến hành nộp tiền vào tài khoản để hoàn thành yêu cầu, hoặc hủy bỏ yêu cầu này trước khi đặt yêu cầu mới.
I0001-0041-0009
Quý khách đã đăng ký mức tiền gửi tối đa cho phép.
I0001-0041-0010
Tài khoản của quý khách tạm thời bị khóa. Vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng.
I0001-0041-0011
Đăng xuất
I0001-0041-0012
Dịch vụ chuyển tiền Brastel Remit
I0001-0041-0013
Brastel Remit là dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ Nhật Bản. Quý khách có thể đăng ký sử dụng hoàn toàn miễn phí và đặt yêu cầu chuyển tiền trực tuyến bất cứ lúc nào.
I0001-0041-0014
Website Brastel Remit tiến hành việc bảo trì hàng ngày và hàng tuần vào các thời gian sau:
- Mỗi buổi sáng từ 04:20 cho đến khoảng 05:00.
- Mối Thứ Ba từ 21:00 đến khoảng 06:00 ngày hôm sau.
Trong quá trình bảo trì, tất cả các tính năng của trang web không thể truy cập được.
I0001-0041-0015
(OUT OF SERVICE)
I0001-0041-0016
Nếu chọn MetroRemit, quý khách có thể nhận tiền tại các điểm sau đây. Xin lưu ý rằng giới hạn tiền tối đa có thể nhận được sẽ khác nhau tùy vào mỗi điển nhận tiền.
I0001-0041-0017
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về việc NHẬN TIỀN MẶT tại Philippines
I0001-0041-0018
Dịch vụ NHẬN TIỀN MẶT tại Philippines cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ quầy thanh toán nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau tại Philippines:
(Các đại lý đã được cập nhật ngày 27-02-2017)

 1. M Lhuillier (PHP50,000)
 2. Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
 3. Palawan Pawnshop (PHP50,000)
 4. Cash Pickup LBC Express (PHP50,000)
I0001-0041-0019
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Nigeria
I0001-0041-0020
Ria Financial Services Nigeria cho phép người nhận nhận được tiền tại bất kỳ quầy hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. Ecobank
 3. Fidelity Bank
 4. FBN – First Bank
 5. FCMB - First City Monument Bank
 6. Polaris Bank
 7. Union Bank
 8. UBA – United Bank for Africa
 9. Unity Bank
I0001-0041-0021
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Cameron
I0001-0041-0022
Ria Financial Services Cameroon cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Banque Atlantique
 2. BGFI Bank
 3. CCA Bank
 4. Express Exchange
 5. First Trust Savings and Loans
 6. UBA – United Bank for Africa
 7. Wafacash Central Africa
I0001-0041-0023
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Ghana
I0001-0041-0024
Ria Financial Services Ghana cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. Agricultural Development Bank
 3. ARB Apex Bank
 4. Cal Bank
 5. Ecobank
 6. Fidelity Bank
 7. GCB – Ghana Commercial Bank
 8. GT – Guaranty Trust Bank
 9. Republic Bank (formerly HFC Bank)
 10. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 11. Prudential Bank
 12. Stanbic Bank
 13. The Royal Bank
 14. UBA – United Bank for Africa
 15. Universal Merchant Bank
 16. Zenith Bank
 17. Consolidated Bank
 18. FBN – First Bank
 19. First Atlantic Bank
 20. National Investment Bank
I0001-0041-0025
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Tanzania
I0001-0041-0026
Ria Financial Services Tanzania cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. CRDB
 2. Ecobank
I0001-0041-0027
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Uganda
I0001-0041-0028
Ria Financial Services Uganda cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. GT – Guaranty Trust Bank
 2. Midwest Forex
 3. Shumuk Forex
 4. Cairo International Bank
 5. Pay Uganda
I0001-0041-0029
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Senegal
I0001-0041-0030
Ria Financial Services Senegal cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Bank of Africa
 2. Banque Atlantique
 3. BHS – Banque de L'Habitat Du Senegal
 4. BIMAO – Banque Des Institutions Mutualistes de L'Afrique de L'Ouest
 5. BIS – Banque Islamique Du Senegal
 6. BNDE – Banque Nationale Pour Le Developpement Economique du Senegal
 7. BPCI – Banque Du Planteur
 8. BRM – Banque Regionale de Marches
 9. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 10. CIB – Credit Agricole
 11. Ecobank
 12. La Poste
 13. Orabank
 14. Postefinances
 15. UBA – United Bank for Africa
 16. Wafacash West Africa
 17. CNCAS – Caisse Nationale de Credit Agricole du Senegal
 18. FBN – First Bank
 19. BIS – Banque Islamique du Senegal
I0001-0041-0031
Bấm vào đây để xem thêm thông tin về dịch vụ China Union Pay
I0001-0041-0032
・Dịch vụ China Union Pay cho phép gửi tiền đến bất kỳ thẻ China Union Pay nào.
・Người nhận tiền phải mang quốc tịch Trung Quốc.
・Số tiền tối thiểu có thể chuyển tới China Union Pay là CNY 50.
Nếu yêu cầu giao dịch của quý khách có số tiền dưới mức tối thiểu này, yêu cầu sẽ tự động bị hủy.
Hơn nữa, số tiền giới hạn của một giao dịch tới China Union Pay lên đến 100,000 yên Nhật.
・ Tên người nhận phải để theo thứ tự Họ rồi mới đến Tên.
I0001-0041-0033
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Togo.
I0001-0041-0034
Dịch Vụ Tài Chính Ria Togo cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. African Lease
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. BTCI – Banque Togolaise pour le Commerce et I'Industrie
 4. Ecobank
 5. Coris Bank
 6. La Poste
 7. Orabank
 8. Uniton Togolaise de Banque
 9. Banque Atlantique
 10. BPEC – Banque Populaire pour I'Epargne et du Credit
I0001-0041-0035
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Mali.
I0001-0041-0036
Dịch Vụ Tài Chính Ria Mali cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BMS – Banque Malienne de Solidarite
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. Coris Bank
 4. Ecobank
 5. Orabank
 6. Wafacash West Africa
 7. Banque Atlantique
I0001-0041-0037
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Kenya.
I0001-0041-0038
Dịch Vụ Tài Chính Ria Kenya cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. African Banking Corporation Limited
 2. FSI Capital Ltd
 3. Kenya Commercial Bank
 4. Kenya Post Office Savings Bank
I0001-0041-0039
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Bờ Biển Ngà.
I0001-0041-0040
Dịch Vụ Tài Chính Ria Bờ Biển Ngà cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BDA – Banque d'Abidjan
 2. BHCI – Banque De L Habitat De Cote D'Ivoire
 3. BMS – Banque Malienne de Solidarite
 4. Coris Bank
 5. Ecobank
 6. GT - Guaranty Trust Bank
 7. NSIA Banque
 8. Orabank
 9. UBA – United Bank for Africa
 10. Versus Bank
 11. Banque Atlantique
 12. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 13. Caisse D'Epargne
 14. Wafacash West Africa
I0001-0041-0041
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Ethiopia.
I0001-0041-0042
Dịch Vụ Tài Chính Ria Ethiopia cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Abay Bank
 2. Addis International Bank
 3. Awashi International Bank
 4. Berhan International Bank
 5. Bunna International Bank
 6. Cooperative Bank of Oromia
 7. Dashen Bank
 8. Debub Global Bank
 9. Enat Bank
 10. Lion International Bank
 11. Oromia International Bank
 12. United Bank of Ethiopia
 13. Atlantic International
 14. Bank of Abyssinia
 15. Nib International Bank
 16. Wegagen Bank
I0001-0041-0043
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Burkina Faso.
I0001-0041-0044
Dịch Vụ Tài Chính Ria Burkina Faso cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BCB - Banque Commerciale Du Burkina
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. Ecobank
 4. Orabank
 5. SONAPOST – Societe Nationale Des Postes
 6. UBA – United Bank for Africa
 7. Wendkuni Bank
 8. Banque Atlantique
 9. Coris Bank International
 10. Wafacash West Africa
I0001-0041-0045
Bấm vào đây để biết thông tin quan trọng về số tiền tối thiểu có thể chuyển được tới Lào khi nhận tiền mặt là USD Mỹ.
I0001-0041-0046
Số tiền chuyển tối thiểu tới Lào khi nhận tiền mặt là USD 100.00
Xin lưu ý rằng các giao dịch có thể bị từ chối nếu số tiền chuyển không đạt được số tiền tối thiểu cho phép.
I0001-0041-0047
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD).
I0001-0041-0048
Dịch Vụ Tài Chính Ria Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD) cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Express Union
 2. Finca Transfert
 3. Micro Bit
 4. Sofibanque
I0001-0041-0049
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Benin.
I0001-0041-0050
Dịch vụ tài chính Ria Benin cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ nơi nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
 1. Banque Atlantique
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. La Post Du Benin
 4. Orabank Benin
 5. CCEI Bank Benin
 6. Ecobank
 7. NSIA Banque Benin
I0001-0041-0051
Dịch vụ tài chính Ria Ukraina cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ nơi nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
 1. Privatbank
 2. Ukrgasbank JSB
 3. Ukrainian Financial Group
 4. Credit Dnepr Bank PJSC
 5. Kredobank Ojsc
 6. Universal Bank
 7. VS Bank PJSC
 8. Oschadbank (USD only)
I0001-0041-0052
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ukraina.
I0001-0041-0053
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Georgia
I0001-0041-0054
Dịch Vụ Tài Chính Ria Georgia cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ điểm thanh toán nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Ngân hàng Georgia (Sakartvelos Banki Bank Gruzii)
 2. Ngân hàng JSC Capital
 3. Jsc Mfo Alpha Express
 4. JSC TBC Bank
 5. Kor Standard Bank JSC
 6. Liberty Bank JSC (People's Bank of Georgia)
 7. MFO Rico Express
 8. MFO Rival Credit
I0001-0041-0055
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Israel
I0001-0041-0056
Dịch Vụ Tài Chính Ria Israel cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Albercom LTD
 2. Money Change International Ltd
 3. STB Union
I0001-0041-0057
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Moldova
I0001-0041-0058
Dịch Vụ Tài Chính Ria Moldova cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Comertbank J S C
 2. Energbank JSC
 3. EuroCreditBank
 4. FinComBank S A
 5. Moldindconbank SA
 6. Victoriabank
I0001-0041-0059
Dịch vụ nhận tiền mặt của ngân hàng OCB cho phép chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam. Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết.
I0001-0041-0060
Dịch vụ nhận tiền mặt của ngân hàng OCB cho phép chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam.
Người nhận tiền sẽ nhận được cuộc gọi từ nhân viên của OCB vì vậy quý khách vui lòng chắc chắn rằng có đăng ký số điện thoại của người nhận tiền.
I0001-0041-0061
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về CG Money.
I0001-0041-0062
CG Money cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt dưới đây:
 1. CITIZENS BANK INTERNATIONAL LTD
 2. EVEREST BANK LTD
 3. EXCEL DEVELOPMENT BANK
 4. GURKHAS FINANCE LTD
 5. MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD
 6. MITERI DEVELOPMENT BANK
 7. NABIL BANK LTD
 8. NEPAL INVESTMENT BANK LTD
 9. NIC ASIA BANK LTD
 10. RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
 11. SANIMA BANK LTD
 12. SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK
 13. SUNRISE BANK LTD
 14. KAMANA SEWA BIKAS BANK LTD
I0001-0041-0063
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về China Bank Transfer
I0001-0041-0064
Số tiền tối thiểu có thể chuyển tới China Bank Transfer là CNY 5,000.
Nếu yêu cầu giao dịch của quý khách có số tiền dưới mức tối thiểu này, yêu cầu sẽ tự động bị hủy.
I0001-0041-0065
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Bangladesh bKash.
I0001-0041-0066
Thông tin về Bangladesh bKash:
Lưu ý 1: không xử lý giao dịch vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bẩy, do điều lệ của đối tác.
Các giao dịch nhận tiền trước 14h (giờ Bangladesh) sẽ được xử lý trong cùng ngày đó.
Các giao dịch nhận tiền sau 14h (giờ Bangladesh) sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
Lưu ý 2:
・Số tiền tối đa cho một giao dịch là BDT 25.000
・Số tiền tối thiểu cho một giao dịch là BDT 50
・ Khách hàng bKash có thể giữ số tiền tối đa trong tài khoản bKash của mình là BDT150.000 bất cứ khi nào. Ví dụ, nếu người dùng đã có BDT50.000 trong tài khoản bKash của mình thì số tiền tối đa có thể chuyển tới tài khoản bKash của người đó chỉ là BDT100.000.
I0001-0041-0067
Thông tin quan trọng khi gửi tiền đến Muthoot Finance
I0001-0041-0068
Nếu số tiền gửi nhiều hơn INR 50,000, người nhận tiền sẽ được cấp một tờ séc thay thế.
I0001-0041-0069
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Pakistan Jazzcash (Mobicash).
I0001-0041-0070
Người sử dụng ví di động Jazzcash (Mobicash) có thể chọn "rút tiền mặt" số tiền có trong ví tại các đại lý (lên tới PKR 300,000 một giao dịch)

Giờ làm việc của các điểm rút tiền sẽ khác nhau, tuy nhiên giờ làm thông thường từ 9h sáng đến 5h chiều Thứ Hai - Thứ Sáu (múi giờ Pakistan).
I0001-0041-0071
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Gambia
I0001-0041-0072
Ria Financial Services Gambia cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 2. Ecobank
 3. J Financial Services
 4. Skye Bank
 5. Trust Bank
 6. Yonna Forex
 7. Zenith Bank
 8. AGIB – Arab Gambia Islamic Bank
 9. FBN – First Bank
 10. First International Bank
 11. Megabank
 12. Reliance Financial Services
I0001-0041-0075
Bấm vào đây để biêt thêm thông tin về dịch vụ tài chính Ria Tajikistan (USD)
I0001-0041-0076
Dịch vụ tài chính Ria Tajikistan (USD) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ điểm nhận tiền nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. CJSC Spitamen Bank
 2. NKO AO Leader
 3. Sohibcorbank OJSC
I0001-0041-0077
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về dịch vụ tài chính Ria Madagascar
I0001-0041-0078
Dịch vụ tài chính Ria Madagascar cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ điểm nhận tiền nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Banque Des Mascareignes
 2. SIPEM Banque
I0001-0041-0079
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Blue Diamond
I0001-0041-0080
Blue Diamond cho phép người nhận tiền có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào thuộc các dịch vụ sau:
1. Golomt Bank
2. State Bank LLC
3. Khan Bank LLC
4. Trade and Development bank
I0001-0041-0081
JME Remit – trung tâm nhận tiền trên khắp 75 tỉnh thành với 2100+ các đại lý
I0001-0041-0082
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về JME Remit
I0001-0041-0083
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Himalayan Bank Ltd
I0001-0041-0084
Các chi nhành của Himalayan Bank Ltd hoặc Đại lý của Himal Remit Pickup - 7100+ các đại lý
I0001-0041-0085
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về STATE BANK của Ấn Độ.
I0001-0041-0086
STATE BANK CỦA ẤN ĐỘ đã được sáp nhập vào với các ngân hàng sau:
1. STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR
2. STATE BANK OF MYSORE
3. STATE BANK OF PATIALA
4. STATE BANK OF TRAVANCORE
5. STATE BANK OF HYDERABAD
Xin vui lòng kiểm tra với ngân hàng để biết tên và mã chi nhánh mới của quý khách.
I0001-0041-0087
Những khu vực không áp dụng Giao Tiền Tại Nhà
I0001-0041-0088
* Giao tiền tại nhà không áp dụng cho những khu vực sau:
Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cài, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, các đảo và một vài khu vực vùng sâu vùng xa khác.

** Mọi tranh chấp liên quan đến việc chuyển tiền phải được báo cho Brastel qua điện thoại hoặc email trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chuyển tiền được xử lý.
I0001-0041-0089
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Myanmar.
I0001-0041-0090
Ria Financial Services Myanmar

Ria Financial Services Myanmar cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Ngân hàng Asia Green Development
2. Ngân hàngAyeyarwady
3. Co-Operative Bank Ltd (C B)
4. Ngân hàng Myanma Economic
5. Myanmar Citizen Bank Ltd
I0001-0041-0091
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Liberia.
I0001-0041-0092
Ria Financial Services Liberia cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BNB Money Remittance
 2. Ecobank
 3. International Bank
 4. Micro Bit Money Remittance
 5. Access Bank
I0001-0041-0093
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Sierra Leone.
I0001-0041-0094
Ria Financial Services Sierra Leone cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. BNB Sierra Leone
 3. First International Bank
 4. GT – Guaranty Trust Bank
 5. Micro-Bit
 6. Royal Ark Foreign Exchange
 7. Skye Bank
 8. UTB
 9. UBA – United Bank for Africa
 10. Afro International
 11. FBN – First Bank
 12. Wickburn Foreign Exchange
I0001-0041-0095
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Algeria.
I0001-0041-0096
Ria Financial Services Algeria

Ria Financial Services Algeria cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Xpress Money Services Limited
I0001-0041-0099
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch vụ tài chính RIA Hoa Kỳ.
I0001-0041-0100
Dịch vụ tài chính RIA Hoa Kỳ cho phép người nhận có thể nhận tiền tại các cửa hàng Wal-Mart Inc ở Mỹ
I0001-0041-0101
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan.
I0001-0041-0102
Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan

Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Government Savings Bank
2. Kiatnakin Bank Public Company Ltd
3. Ria Open Payment Network
4. Siam Commercial Bank
I0001-0041-0103
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về UAE Cash Pick Up Open Payment.
I0001-0041-0104
UAE Cash Pick Up Open Payment

UAE Cash Pick UP Open Payment cho phép người nhận nhận tiền tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Al Ghurair International Exchange
2. Al Fuad Exchange
3. Al Ghurair Exchange L.L.C.
4. Al Mona Exchange Co.
5. Al Rostamani International Exchange
6. Alukkas Exchange
7. Habib Exchange Co. LLC
8. Malik Exchange
I0001-0041-0105
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Armenia (USD).
I0001-0041-0106
Ria Financial Services Armenia (USD)

Ria Financial Services Armenia (USD) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm rút tiền thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0107
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Armenia (EUR).
I0001-0041-0108
Ria Financial Services Armenia (EUR)

Ria Financial Services Armenia (EUR) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm rút tiền thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0109
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Rwanda.
I0001-0041-0110
Ria Financial Services Rwanda cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Ecobank
 2. GT – Guaranty Trust Bank
 3. KCB Rwanda
 4. Urwego Opportunity Bank
I0001-0041-0111
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển Khoản Nam Triều Tiên
I0001-0041-0112
Quan trọng:
- Số điện thoại di động của người nhận phải bao gồm mã nước 82, phải hợp lệ
- Đối với mỗi giao dịch chuyển tiền được gửi đi, người nhận sẽ nhận được một liên kết vào điện thoại di động của họ để xác minh danh tính người nhận trước khi nhận tiền thành công.

Giới hạn chuyển tiền:
Số tiền tối đa cho mỗi giao dịch KRW 999.999
Số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch KRW 30.000
Số tiền tối đa mỗi năm 50.000 USD tương đương KRW

Lưu ý rằng số tiền vượt quá KRW 55.000.000 mỗi ngày thì sẽ yêu cầu gửi thêm các tài liệu bổ sung.
I0001-0041-0113
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Pakistan Cash Pick Up
I0001-0041-0114
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: PKR 3.500 (tương đương USD 30)
I0001-0041-0115
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển tiền Ngân hàng Thái Lan
I0001-0041-0116
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: THB 950 (tương đương với USD 30)
I0001-0041-0117
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển tiền Thẻ ngân hàng China UnionPay
I0001-0041-0118
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: USD 30

Giới hạn chuyển tiền tối đa:
- USD 5.000 mỗi một giao dịch
- USD 10.000 tới một người nhận trong một ngày
- USD 50.000 tới một người nhận trong một năm

Hỗ trợ các ngân hàng China UnionPay tại Trung Quốc:
- Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng: Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc
- Thẻ ghi nợ: Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Everbright Trung Quốc, Ngân hàng Hua Xia, Ngân hàng Cáp Nhĩ Tân, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Phúc Kiến, Ngân hàng Linshang, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Hồ Nam, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Quảng Châu, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Quảng Nam, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Hà Nam .
- Thẻ tín dụng: Ngân hàng Thượng Hải

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với số thẻ ghi nợ UnionPay bắt đầu bằng 6, 62 hoặc chỉ 955880/955881/955882/955888 do ICBC Trung Quốc phát hành
Danh sách các ngân hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước
I0001-0041-0119
Bấm vào đây để xem thêm thông tin về Ria Financial Services Chile.
I0001-0041-0120
Ria Financial Services Chile

Ria Financial Services Chile cho phép người nhận có thể nhận tiền chuyển đến tại bất kỳ điểm giao tiền nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Turbus
2. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0121
High Risk States / Thổ Nhĩ Kỳ
I0001-0041-0122
Mersin
I0001-0041-0123
Adana
I0001-0041-0124
Antakya
I0001-0041-0125
Kilis
I0001-0041-0126
Gaziantep
I0001-0041-0127
Şanlıurfa
I0001-0041-0128
Mardin
I0001-0041-0129
Şırnak
I0001-0041-0130
Hakkari
I0001-0041-0131
Osmaniye
I0001-0041-0132
Adiyaman
I0001-0041-0133
Diyarbakir
I0001-0041-0134
Batman
I0001-0041-0135
Siirt
I0001-0041-0136
Bitlis
I0001-0041-0137
Van
I0001-0041-0138
High Risk States
I0001-0041-0139
Người gửi/Người nhận không thể gửi/nhận hơn 1.200 EUR* (hoặc tương đương với TRY) trong vòng 30 ngày.
*1.200 EUR đã bao gồm phí chuyển tiền
I0001-0041-0140
ON
I0001-0041-0141
ON,COVID-19
I0001-0041-0142
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Open Payment.
I0001-0041-0143
Người nhận có thể nhận tiền từ:
 1. Agrobank JSCB
 2. Uzbek Industrial and Construction bank JSCB
 3. Qishloq Qurilish Bank JSCB
 4. Aloqabank
 5. Microcreditbank
 6. Poytakht Bank JSC
 7. Ipoteka Bank JSCMB
I0001-0041-0144
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Anywhere Payout Lithuania EUR
I0001-0041-0145
Anywhere Payout Lithuania EUR cho phép người nhận nhận được tiền ở bất kỳ cửa hàng nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Lithuanian Post (Eurogiro -Inpay AS)
2. UAB Medicinos Bankas
I0001-0041-0146
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Open Payment Network
I0001-0041-0147
Ria Open Payment Network cho phép người nhận nhận được tiền ở bất kỳ cửa hàng nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. ATFBank JSC
2. KoronaPay (CU Payment System)
I0001-0050-0001
Vui lòng chọn nơi gửi tiền đến:
I0001-0050-0002
Bảng Tính Brastel Remit Truyền Thống
I0001-0050-0003
Nhập số tiền quý khách muốn gửi hoặc số tiền quý khách muốn sẽ được chuyển tới người nhận.
I0001-0050-0005
Số tiền gửi:
I0001-0050-0006
Số tiền rút được:
I0001-0050-0007
¥
I0001-0050-0008
Số tiền gửi
I0001-0050-0009
Phí chuyển tiền
I0001-0050-0010
Số tiền phải nộp
I0001-0050-0011
Tỷ giá quy đổi
I0001-0050-0012
Số tiền sẽ nhận được
I0001-0050-0013
Tỷ giá quy đổi dựa vào tỷ giá trong ngày của đồng Yên quy đổi sang Đôlla Mỹ và tiền tệ của mỗi nước. Tỷ giá sẽ được áp dụng vào ngày và thời điểm khi việc chuyển tiền được xử lý, và tỷ giá quy đổi nêu trên chỉ để tham khảo.
I0001-0050-0014
Số tiền sẽ nhận được chỉ có tính chất tham khảo. Số tiền này có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày giao dịch chuyển tiền được xử lý và lệ phí cũng như các loại thuế có thể áp dụng phía nhận tiền.
I0001-0050-0015
Thời gian chuyển tiền dự kiến có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào các ngày nghỉ lễ của Nhật và của nơi nhận tiền. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi nhận tiền.
I0001-0050-0016
Chọn nơi gửi tiền đến:
I0001-0050-0017
Chọn phương thức nhận tiền:
I0001-0050-0018
Nhập số tiền:
I0001-0050-0019
Chọn quốc gia...
I0001-0050-0020
Tiền tệ:
I0001-0050-0021
Chọn phương thức nhận tiền...
I0001-0050-0022
Chọn tên ngân hàng
I0001-0050-0023
Chọn tên đại lý
I0001-0050-0024
Chọn khu vực giao tiền
I0001-0050-0025
Chọn chi nhánh ngân hàng
I0001-0050-0026
Nhập tên chi nhánh
I0001-0050-0027
Thời gian chuyển tiền dự kiến
I0001-0050-0028
30 phút đến 2 tiếng
I0001-0050-0029
1-3 tiếng (chuyển trước 15h)
I0001-0050-0030
1 đến 3 ngày làm việc
I0001-0050-0031
LƯU Ý
I0001-0050-0032
Yên hoặc tiền tệ địa phương
I0001-0050-0033
Vui lòng chọn
I0001-0050-0034
Số tiền gửi (yên)
I0001-0050-0035
Số tiền sẽ nhận được
I0001-0050-0036
Tỷ giá quy đổi
thường
I0001-0050-0037
Tỷ giá quy đổi
đặc biệt
I0001-0050-0038
[1]Bấm vào đây[/1] để xem thông tin về các điểm nhận tiền.
I0001-0050-0039
Nhận được ngay
I0001-0050-0040
Nhập tên ngân hàng
I0001-0050-0041
Nhập tên đại lý
I0001-0050-0042
Trong vòng 24 giờ
I0001-0050-0043
Phí chuyển tiền niêm yết bên trên chỉ áp dụng cho các giao dịch thực hiện qua Brastel Remit Truyền Thống (Standard Transfer, Easy Transfer, Internet Banking và bằng tiền mặt tại quầy chuyển tiền Brastel Remit Truyền Thống hoặc tại các đại lý được ủy quyền) và qua ứng dụng Brastel Remit khi chuyển bằng Thẻ Chuyển Tiền Yucho. Đối với các giao dịch thực hiện bằng Thẻ Chuyển Tiền SMBC, sẽ áp dụng mức phí chuyển tiền khác. Vui lòng xem phí chuyển tiền [1]tại đây[/1].
I0001-0060-0001
TRANG CHỦ
I0001-0060-0002
CÁCH THỰC HIỆN
I0001-0060-0003
LỆ PHÍ VÀ GIỚi HẠN CHUYỂN TIỀN
I0001-0060-0004
BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG
I0001-0060-0005
TRỢ GIÚP
I0001-0060-0006
ĐĂNG KÝ
I0001-0060-0007
TỶ GIÁ QUY ĐỔI
I0001-0060-0008
ĐĂNG NHẬP
I0001-0062-0001
Các điều khoản và điều kiện
I0001-0062-0002
Báo cáo của các lực lượng chống đối xã hội
I0001-0062-0003
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO NGÀNH TÀI CHÍNH
I0001-0062-0004
Giao dịch điện tử
I0001-0062-0005
Tuyên bố chống lại các lực lượng chống phá xã hội
I0001-0062-0006
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
I0001-0062-0007
Brastel Co., Ltd. | 130-0015 Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2 | Copyright ©2020 Brastel Co., Ltd.
I0001-0062-0008
Các quy định chuyển tiền
I0001-0062-0010
Chính sách xử lý thông tin cá nhân
I0001-0062-0011
Chính sách bảo mật
I0001-0062-0012
Tổng Giám đốc Văn phòng Tài chính Kanto: Số 00016
Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền Loại II
I0001-0062-0013
Cung cấp thông tin phù hợp với Luật Dịch Vụ Thanh Toán.
I0001-0085-0001
BDT (Bangladeshi Taka)
I0001-0085-0002
INR (Đồng Rupi Ấn Độ)
I0001-0085-0003
IDR (Indonesian Rupiah)
I0001-0085-0004
MYR (Malaysian Ringgit)
I0001-0085-0005
NPR (Nepalese Rupee)
I0001-0085-0006
LKR (Sri Lankan Rupee)
I0001-0085-0007
USD (Dollar Mỹ)
I0001-0085-0008
PHP (Philippine Peso)
I0001-0085-0009
CNY (Đồng nhân dân tệ Trung Quốc)
I0001-0085-0010
SGD (Dollar Singapore)
I0001-0085-0011
MMK (Burmese Kyat)
I0001-0085-0012
PKR (Pakistani Rupee)
I0001-0085-0013
BRL (Real của Braszil)
I0001-0085-0014
THB (Thái Baht)
I0001-0085-0015
NGN (Nigeria Naira)
I0001-0085-0016
VND (đồng Việt Nam)
I0001-0085-0017
BOB (Bolivia Boliviano)
I0001-0085-0018
COP (Colombia Peso)
I0001-0085-0019
GHS (Ghana Cedi)
I0001-0085-0020
TZS (Tanzania Shilling)
I0001-0085-0021
UGX (Uganda Shilling)
I0001-0085-0022
PEN (Peruvian Sol)
I0001-0085-0023
XAF (CFA Franc Trung Phi)
I0001-0085-0024
XOF (West African CFA Franc)
I0001-0085-0025
CLP (Chilean Peso)
I0001-0085-0026
DOP (Dominican Peso)
I0001-0085-0027
ETB (Ethiopian birr)
I0001-0085-0028
GNF (Guinean Franc)
I0001-0085-0029
KES (Kenyan Shilling)
I0001-0085-0030
KHR (Cambodian Riel)
I0001-0085-0031
MXN (Mexican Peso)
I0001-0085-0032
MZN (Mozambican Metical)
I0001-0085-0033
PYG (Paraguayan Guarani)
I0001-0085-0034
RON (Romanian Leu)
I0001-0085-0035
TRY (Thổ Nhĩ Kỳ Lira)
I0001-0085-0036
ZMW (Zambian Kwacha)
I0001-0085-0037
EUR (Euro)
I0001-0085-0038
AUD (Đôla Úc)
I0001-0085-0039
CAD (Đôla Canada)
I0001-0085-0040
NZD (New Zealand Dollar)
I0001-0085-0041
GBP (Bảng Anh)
I0001-0085-0042
ZAR (Rand Nam Mỹ)
I0001-0085-0043
ARS (Peso Argentina)
I0001-0085-0044
EGP (Pound Ai Cập)
I0001-0085-0045
MAD (Dirham Morocca)
I0001-0085-0046
TND (Dinar Tunisi)
I0001-0085-0047
UYU (Peso Uruguay)
I0001-0085-0048
RUB (đồng Ruble Nga)
I0001-0085-0049
AED (Dirham của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
I0001-0085-0050
GMD (Gambian Dalasi)
I0001-0085-0051
JOD (Jordanian Dinar)
I0001-0085-0052
FJD (Fijian Dollar)
I0001-0085-0053
CRC (Costa Rican Colon)
I0001-0085-0054
MGA (Malagasy Ariary)
I0001-0085-0055
MWK (Malawian Kwacha)
I0001-0085-0056
LRD (Dollar Liberia)
I0001-0085-0057
HNL (Honduran Lempira)
I0001-0085-0058
SLL (Sierra Leone Leone)
I0001-0085-0059
DZD (Algerian Dinar)
I0001-0085-0060
LBP (Lebanon Pound)
I0001-0085-0062
PLN (Zloty Ba Lan)
I0001-0085-0063
GTQ (Guatemalan Quetzal)
I0001-0085-0064
RWF (Rwandan Franc)
I0001-0085-0065
KRW (South Korean Won)
I0001-1105-0001
TỶ GIÁ QUY ĐỔI
I0001-1105-0002
Xem bên dưới để biết tỷ giá ngày hôm nay!
Muốn xem tỷ giá của các nước khác không có tên trong danh sách bên dưới và muốn biết tỷ giá đặc biệt, xin vui lòng kiểm tra tại mục [1]BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG[/1].

✔ Lưu ý rằng tỷ giá có thể khác nhau tùy theo ngân hàng và đại lý nơi nhận tiền.
Vui lòng sử dụng [1]BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG[/1] để xác định các thông tin như phương thức nhận tiền và ngân hàng nhận tiền để biết tỷ giá chính xác và chi tiết hơn.
I0001-1105-0003
Giá hôm nay
I0001-1105-0004
Giá của Brastel
I0001-1105-0005
Cập nhật mới nhất
I0001-1105-0006
Thông tin về tỷ giá quy đổi đặc biệt
I0001-1105-0007
TỶ GIÁ QUY ĐỔI ĐẶC BIỆT
I0001-1105-0008
Khách hàng đang sử dụng thẻ Brastel có thể hưởng tỷ giá quy đổi đặc biệt khi sử dụng Brastel Remit! Tỷ giá đặc biệt sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chuyển tiền của quý khách mà không phân biệt số tiền.
I0001-1105-0009
Làm cách nào để được nhận tỷ giá đặc biệt
I0001-1105-0010
Đăng nhập vào trang web thành viên của Brastel Remit rồi đăng ký thẻ Brastel của mình.
I0001-1105-0011
Nếu chưa có thẻ, quý khách vui lòng [1]bấm vào đây[/1] để yêu cầu thẻ online hoặc điện thoại tới Trung tâm khách hàng.
I0001-1105-0012
Tỷ giá đặc biệt sẽ được áp dụng tự động cho tất cả các lần chuyển tiền của quý khách, miễn là thẻ Brastel của quý khách đã được nạp tiền tối thiểu ¥2.000 trong 3 tháng gần nhất trước khi chuyển tiền. Thẻ mà nhận tiền chuyển từ thẻ khác sang sẽ không được tính.
I0001-1105-0013
Muốn biết thông tin về tỷ giá quy đổi đặc biệt, vui lòng [1]BẤM VÀO ĐÂY[/1].
I0001-1105-0014
Tại thời điểm hiện tại
I0001-1105-0015
US, V1 d2d, ES
I0001-1105-0016
BD d4d, IN d4d, ID d2d, MY d4d, NP d4d, PK d4d, PH *10000* d2d, SG d4d, LK *10000* d2d, TH d4d, TR d4d, BR changeBase, PE d2d changeBase, ML d4d, GH d4d, ES mobile changeBase d2d, R3 d4d
I0001-1105-0017
✔ Lưu ý rằng tỷ giá có thể khác nhau tùy theo ngân hàng và đại lý nơi nhận tiền.
Vui lòng sử dụng [1]BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG[/1] để xác định các thông tin như phương thức nhận tiền và ngân hàng nhận tiền để biết tỷ giá chính xác và chi tiết hơn.
I0001-2123-0001
Quốc gia
I0001-2123-0002
Tiền tệ
I0001-2123-0004
== Notes ==

USD - Rates for United States of America
Euro - Rates for Spain
India - Rates for Bank Deposit
Indonesia - Rates for Bank Deposit
Philippines - Rates for General Cash Pick Up
Turkey - Rates for Vakifbank
Vietnam - Rates for Bank Deposit
Colombia - Rates for Bancolombia
Mali and West Africa countries - XOF rates are the same for Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Mali, Senegal and Togo
Cameroon and Central Africa countries - XAF rates are the same for Cameroon and Gabon
I0001-2123-0005
Tỷ giá quy đổi
I0001-2123-0006
Những nơi nhận khác