I0001-0023-0001
Thường
I0001-0023-0002
Thanh toán
I0001-0023-0003
Tiết kiệm
I0001-0023-0004
Hộ chiếu
I0001-0023-0005
Thẻ cư trú (Zairyu Card)
I0001-0023-0006
Bằng lái xe
I0001-0023-0007
Chứng nhận cư trú
I0001-0023-0008
Chứng nhận việc làm
I0001-0023-0009
Sổ hưu
I0001-0023-0010
Thẻ bảo hiểm sức khỏe
I0001-0023-0011
Tải ảnh
I0001-0023-0012
Gửi thư
I0001-0023-0013
Sagawa
I0001-0023-0014
Nam
I0001-0023-0015
Nữ
I0001-0023-0016
Điều hành công ty
I0001-0023-0017
Chuyên viên
I0001-0023-0018
Nghỉ hưu
I0001-0023-0019
Sinh viên
I0001-0023-0020
Nhân viên điều hành
I0001-0023-0021
Tự làm chủ/nghề tự do
I0001-0023-0022
Nội trợ
I0001-0023-0023
Thất nghiệp
I0001-0023-0024
Nhân viên
I0001-0023-0025
Tạm thời/bán thời gian
I0001-0023-0026
Đang xử lý
I0001-0023-0027
Danh sách đen đang xử lý
I0001-0023-0028
Mới
I0001-0023-0029
Đang xử lý
I0001-0023-0030
Đã đăng ký
I0001-0023-0031
Từ chối
I0001-0023-0032
Kuroneko
I0001-0023-0033
Mới
I0001-0023-0034
Đang xử lý
I0001-0023-0035
Đã xử lý
I0001-0023-0036
Rác
I0001-0023-0037
Tạm thời
I0001-0023-0038
Hoạt động
I0001-0023-0039
Đang xử lý
I0001-0023-0040
Không hoạt động
I0001-0023-0041
Đã ngưng
I0001-0023-0042
Địa chỉ và email đang xử lý
I0001-0023-0043
Không hoạt động
I0001-0023-0044
Tài khoản đã kích hoạt.
I0001-0023-0045
Tình trạng tài khoản đã thay đổi .
I0001-0023-0046
Thông tin ngân hàng đã cập nhật.
I0001-0023-0047
Mật khẩu tài khoản đã thay đổi.
I0001-0023-0048
Mật khẩu giao dịch đã thay đổi.
I0001-0023-0049
Thông tin tài khoản đã cập nhật.
I0001-0023-0050
Tài liệu tài khoản đã được cập nhật.
I0001-0023-0051
Mới
I0001-0023-0052
Chưa giải quyết xong
I0001-0023-0053
Đã xử lý
I0001-0023-0054
Đã hủy
I0001-0023-0055
Xác nhận thông tin cá nhân
I0001-0023-0056
Hoàn lại
I0001-0023-0057
Danh sách đen
I0001-0023-0058
Khiếu nại
I0001-0023-0059
Cập nhật thông tin
I0001-0023-0060
Cập nhật tài liệu
I0001-0023-0061
Yêu cầu của khách hàng
I0001-0023-0062
Yêu cầu
I0001-0023-0063
Đang tiến hành
I0001-0023-0064
Thành công
I0001-0023-0065
Hỏng
I0001-0023-0066
Địa chỉ sai
I0001-0023-0067
Đã gửi
I0001-0023-0068
Không có người ở nhà
I0001-0023-0069
Đã hoàn thành
I0001-0023-0070
Lý do khác
I0001-0023-0071
Thông tin đăng ký đã cập nhật.
I0001-0023-0072
Thẻ Juki (có ảnh)
I0001-0023-0073
Hóa đơn gas, điện, nước...
I0001-0023-0074
Trung Tâm Khách Hàng
I0001-0023-0075
Sự tuân thủ
I0001-0023-0076
Tổng hợp
I0001-0023-0077
Quản lý
I0001-0023-0078
Kế toán
I0001-0023-0079
Hệ thống
I0001-0023-0080
Dừng in
I0001-0023-0081
Khác
I0001-0023-0082
Đã khóa (đăng nhập)
I0001-0023-0083
Đã nhận
I0001-0023-0084
Danh sách đen cố định
I0001-0023-0085
Nhận tại ngân hàng
I0001-0023-0086
Chuyển khoản
I0001-0023-0087
Nhận tại nhà
I0001-0023-0088
Đang tải lại thẻ
I0001-0023-0089
Họ hàng
I0001-0023-0090
Chi phí sinh hoạt
I0001-0023-0091
Các dịp kỷ niệm
I0001-0023-0092
Giáo dục
I0001-0023-0093
Chuyển tài sản cá nhân
I0001-0023-0094
Chi phí y tế
I0001-0023-0095
Tặng
I0001-0023-0096
Trả nợ
I0001-0023-0097
Khác (điền vào đây)
I0001-0023-0098
Mua hàng hóa
I0001-0023-0099
Tiền gửi vượt quá giới hạn.
I0001-0023-0100
Ngày gửi tiền hết hạn.
I0001-0023-0101
Yêu cầu chuyển tiền tạm ngưng (danh sách đen)
I0001-0023-0102
Giá trị thanh toán không phù hợp.
I0001-0023-0103
Lỗi đối tác chuyển tiền
I0001-0023-0104
Con
I0001-0023-0105
Theo luật
I0001-0023-0106
Bản thân
I0001-0023-0107
Gia đình của nhân viên
I0001-0023-0108
Bạn
I0001-0023-0109
Gia đình của bạn
I0001-0023-0110
Giá thường
I0001-0023-0111
Giá đặc biệt
I0001-0023-0112
Số thẻ
I0001-0023-0113
Không có MTR hoặc tài khoản liên kết
I0001-0023-0114
Siêu thị convenience
I0001-0023-0115
Dễ dàng
I0001-0023-0116
Cơ bản
I0001-0023-0117
Đang tiến hành
I0001-0023-0118
Thu thập
I0001-0023-0119
Thanh toán
I0001-0023-0120
Giao dịch tạm ngưng
I0001-0023-0121
Giao dịch mất hiệu lực
I0001-0023-0122
Người gửi khớp với OFAC
I0001-0023-0123
Người nhận khớp với OFAC
I0001-0023-0124
Lưu ý!!!
I0001-0023-0125
Ngày không hợp lệ!
I0001-0023-0126
Ngày bắt đầu ít hơn ngày kết thúc.
I0001-0023-0127
Ngân hàng
I0001-0023-0128
Bưu điện
I0001-0023-0129
Tài sản đầu tư
I0001-0023-0130
Lương/Tiết kiệm
I0001-0023-0131
Khoản tiền gửi ít hơn 0.
I0001-0023-0132
Thư bị trả lại
I0001-0023-0133
Yêu cầu hoàn lại tiền
I0001-0023-0134
Báo cáo quy đổi tỷ giá
I0001-0023-0135
YÊU CẦU BẢN ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN
I0001-0023-0136
Ngân hàng Mizuho
I0001-0023-0137
Ngân hàng bưu điện Nhật
I0001-0023-0138
Các siêu thị convenience
I0001-0023-0139
Ngân hàng UFJ
I0001-0023-0140
Yêu cầu chuyển tiền
I0001-0023-0141
Tài khoản
I0001-0023-0142
Phản ánh tiền gửi không xác định rõ
I0001-0023-0143
Sự kiện
I0001-0023-0144
Yêu cầu hoàn lại tiền
I0001-0023-0145
Chấm dứt thành viên
I0001-0023-0146
Ví di động / Ví điện tử
I0001-0023-0147
Tôi không còn cần sử dụng dịch vụ nữa.
I0001-0023-0148
Tôi không hài lòng với dịch vụ.
I0001-0023-0149
Không có lý do đặc biệt
I0001-0023-0150
Tôi đang sử dụng một dịch vụ khác:
I0001-0023-0151
Email
I0001-0023-0152
Tin nhắn SMS
I0001-0023-0153
Chồng/Vợ
I0001-0023-0154
Bố/Mẹ
I0001-0023-0155
Anh/Chị
I0001-0023-0156
Tài khoản thanh toán
I0001-0023-0157
Tài khoản tiết kiệm
I0001-0023-0160
Bằng điện thoại
I0001-0023-0161
NFC
I0001-0023-0162
Thẻ Thông Báo (Tsuchi)
I0001-0023-0163
Thẻ Mã Số Cá Nhân
I0001-0023-0164
Chứng Nhận Cư Trú
I0001-0023-0165
Face To Face
I0001-0023-0166
POS
I0001-0023-0173
Đầu tư
I0001-0023-0175
Thẻ Chuyển Tiền SMBC
I0001-0023-0701
Luật sư
I0001-0023-0702
Nhân viên tư pháp
I0001-0023-0703
Nhân viên hành chính
I0001-0023-0704
Kế toán công chứng
I0001-0023-0705
Kế toán thuế
I0001-0023-0706
Bác sỹ
I0001-0023-0707
Nhà hàng
I0001-0023-0708
Bán lẻ
I0001-0023-0709
Nông nghiệp
I0001-0023-0710
Lâm nghiệp
I0001-0023-0711
Nghề cá
I0001-0023-0712
Bất động sản
I0001-0023-0713
Đồ trang sức
I0001-0023-0714
Tài chính
I0001-0023-0715
Bảo hiểm
I0001-0023-0716
Tư vấn
I0001-0023-0717
Đầu tư
I0001-0023-0718
Khác
I0001-0023-0744
QQ
I0001-0023-0745
Zalo
I0001-0023-0747
Thẻ My Number (có ảnh)
I0001-0023-0748
Giấy phép lao động (指定書/Shiteisho)
I0001-0023-0754
Thẻ Tiền Mặt
I0001-0025-0001
Nepal
I0001-0025-0002
Cameroon
I0001-0025-0003
Mông Cổ
I0001-0025-0004
Thái Lan
I0001-0025-0005
Hồng Kông
I0001-0025-0006
Nigeria
I0001-0025-0007
Uganda
I0001-0025-0008
Kenya
I0001-0025-0009
Singapore
I0001-0025-0010
Việt Nam
I0001-0025-0011
Indonesia
I0001-0025-0012
Nam Phi
I0001-0025-0013
Philippines
I0001-0025-0014
Malaysia
I0001-0025-0015
Sri Lanka
I0001-0025-0016
Trung Quốc
I0001-0025-0017
Ấn Độ
I0001-0025-0018
Bangladesh
I0001-0025-0020
Myanmar
I0001-0025-0021
Abkhazia
I0001-0025-0022
Armenia
I0001-0025-0023
Azerbaijan
I0001-0025-0024
Belarus
I0001-0025-0025
Estonia
I0001-0025-0026
Georgia
I0001-0025-0027
Kyrgyzstan
I0001-0025-0028
Kazakhstan
I0001-0025-0029
Latvia
I0001-0025-0030
Moldova
I0001-0025-0031
Nga
I0001-0025-0032
Nam Ossetia
I0001-0025-0033
Tajikistan
I0001-0025-0034
Ukraine
I0001-0025-0035
Uzbekistan
I0001-0025-0036
Pakistan
I0001-0025-0037
Ghana
I0001-0025-0038
Sri Lanka (USD)
I0001-0025-0039
Brazil
I0001-0025-0040
Hoa Kỳ
I0001-0025-0041
Nhật Bản
I0001-0025-0042
Bolivia
I0001-0025-0043
Colombia
I0001-0025-0044
Tanzania
I0001-0025-0045
Peru
I0001-0025-0046
Peru (USD)
I0001-0025-0047
Bolivia (USD)
I0001-0025-0048
Vietnam (USD)
I0001-0025-0049
Senegal
I0001-0025-0050
Burkina Faso
I0001-0025-0051
Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô
I0001-0025-0052
Bờ Biển Ngà
I0001-0025-0053
Chile
I0001-0025-0054
Cộng Hòa Dominican
I0001-0025-0055
Ethiopia
I0001-0025-0056
Guinea
I0001-0025-0057
Campuchia
I0001-0025-0058
Madagascar
I0001-0025-0059
Mali
I0001-0025-0060
Malawi
I0001-0025-0061
Mozambique
I0001-0025-0062
Paraguay
I0001-0025-0063
Romania
I0001-0025-0064
Togo
I0001-0025-0065
Thổ Nhĩ Kỳ
I0001-0025-0066
Zambia
I0001-0025-0067
Cộng Hòa Dominican (USD)
I0001-0025-0068
Chile (USD)
I0001-0025-0069
Campuchia (USD)
I0001-0025-0070
Lào
I0001-0025-0071
Lào (USD)
I0001-0025-0072
Mozambique (USD)
I0001-0025-0073
Paraguay (USD)
I0001-0025-0074
Romania (USD)
I0001-0025-0075
Romania (EUR)
I0001-0025-0076
Thổ Nhĩ Kỳ (USD)
I0001-0025-0077
Thổ Nhĩ Kỳ (EUR)
I0001-0025-0078
Mexico
I0001-0025-0079
Mexico (USD)
I0001-0025-0080
Zambia (USD)
I0001-0025-0081
Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD)
I0001-0025-0082
Úc
I0001-0025-0083
Canada
I0001-0025-0084
Pháp
I0001-0025-0085
Pháp (USD)
I0001-0025-0086
New Zealand
I0001-0025-0087
New Zealand (USD)
I0001-0025-0088
Vương quốc Anh
I0001-0025-0089
Vương quốc Anh (USD)
I0001-0025-0090
Nigeria (USD)
I0001-0025-0091
Argentina
I0001-0025-0092
Argentina (USD)
I0001-0025-0093
Benin
I0001-0025-0094
Ai Cập
I0001-0025-0095
Ai Cập (USD)
I0001-0025-0096
Ai Cập (EUR)
I0001-0025-0097
Gabon
I0001-0025-0098
Morocco
I0001-0025-0099
Tunisia
I0001-0025-0100
Uruguay
I0001-0025-0101
Uruguay (USD)
I0001-0025-0102
Ukraine (USD)
I0001-0025-0103
Ukraine (EUR)
I0001-0025-0104
Nga (RUB)
I0001-0025-0105
Nga (EUR)
I0001-0025-0106
Nga (USD)
I0001-0025-0107
Azerbaijan (EUR)
I0001-0025-0108
Azerbaijan (USD)
I0001-0025-0109
Kazakhstan (EUR)
I0001-0025-0110
Kazakhstan (USD)
I0001-0025-0111
Kyrgyzstan (RUB)
I0001-0025-0112
Kyrgyzstan (EUR)
I0001-0025-0113
Kyrgyzstan (USD)
I0001-0025-0114
Georgia (EUR)
I0001-0025-0115
Georgia (USD)
I0001-0025-0116
Uzbekistan (EUR)
I0001-0025-0117
Uzbekistan (USD)
I0001-0025-0118
Moldova (EUR)
I0001-0025-0119
Moldova (USD)
I0001-0025-0120
Ả Rập Saudi
I0001-0025-0121
Israel (EUR)
I0001-0025-0122
Israel (USD)
I0001-0025-0123
Mongolia (EUR)
I0001-0025-0124
Mongolia (USD)
I0001-0025-0125
Bồ Đào Nha
I0001-0025-0126
Tây Ban Nha
I0001-0025-0127
Đức
I0001-0025-0128
Italy
I0001-0025-0129
Áo
I0001-0025-0130
Hà Lan
I0001-0025-0131
Hy Lạp
I0001-0025-0132
Trung Quốc (Union Pay)
I0001-0025-0133
Belarus (USD)
I0001-0025-0134
Belarus (EUR)
I0001-0025-0135
Bangladesh (bKash)
I0001-0025-0136
Vương quốc Anh (EUR)
I0001-0025-0137
Gambia
I0001-0025-0138
Jordan
I0001-0025-0139
Jordan (USD)
I0001-0025-0140
Fiji
I0001-0025-0141
Costa Rica
I0001-0025-0142
Costa Rica (USD)
I0001-0025-0143
Litva (EUR)
I0001-0025-0144
Panama (USD)
I0001-0025-0145
Ecuador (USD)
I0001-0025-0146
Panama
I0001-0025-0147
Tajikistan (USD)
I0001-0025-0148
Liberia (USD)
I0001-0025-0149
Honduras
I0001-0025-0150
Sierra Leone
I0001-0025-0151
Algeria
I0001-0025-0152
Cyprus
I0001-0025-0153
Lebanon
I0001-0025-0154
Guinea Bissau
I0001-0025-0155
Ả Rập Saudi
I0001-0025-0156
Armenia (USD)
I0001-0025-0157
Ba Lan
I0001-0025-0158
El Salvador (USD)
I0001-0025-0159
Armenia (EUR)
I0001-0025-0161
Guatemala
I0001-0025-0162
Afghanistan
I0001-0025-0163
Albania
I0001-0025-0164
American Samoa
I0001-0025-0165
Andorra
I0001-0025-0166
Angola
I0001-0025-0167
Anguilla
I0001-0025-0168
Antigua and Barbuda
I0001-0025-0169
Aruba
I0001-0025-0170
Ascension Island
I0001-0025-0171
Bahamas
I0001-0025-0172
Bahrain
I0001-0025-0173
Barbados
I0001-0025-0174
Bỉ
I0001-0025-0175
Belize
I0001-0025-0176
Bermuda
I0001-0025-0177
Bhutan
I0001-0025-0178
Bosnia và Herzegovina
I0001-0025-0179
Botswana
I0001-0025-0180
British Indian Ocean Territory
I0001-0025-0181
Các đảo Virgin của Anh
I0001-0025-0182
Brunei
I0001-0025-0183
Bulgaria
I0001-0025-0184
Burundi
I0001-0025-0185
Cape Verde
I0001-0025-0186
Caribbean Netherlands
I0001-0025-0187
Các đảo Cayman
I0001-0025-0188
Cộng Hòa Trung Phi
I0001-0025-0189
Chad
I0001-0025-0190
Đảo Giáng Sinh
I0001-0025-0191
Các đảo Cocos (Keeling)
I0001-0025-0192
Comoros
I0001-0025-0193
Cộng Hòa Congo
I0001-0025-0194
Các đảo Cook
I0001-0025-0195
Croatia
I0001-0025-0196
Cuba
I0001-0025-0197
Curaçao
I0001-0025-0198
Cộng Hòa Séc
I0001-0025-0199
Đan Mạch
I0001-0025-0200
Djibouti
I0001-0025-0201
Dominica
I0001-0025-0202
Ecuador
I0001-0025-0203
El Salvador
I0001-0025-0204
Equatorial Guinea
I0001-0025-0205
Eritrea
I0001-0025-0206
Các đảo Falkland
I0001-0025-0207
Các đảo Faroe
I0001-0025-0208
Finland
I0001-0025-0209
French Guiana
I0001-0025-0210
French Polynesia
I0001-0025-0211
Gibraltar
I0001-0025-0212
Greenland
I0001-0025-0213
Grenada
I0001-0025-0214
Guadeloupe
I0001-0025-0215
Guam
I0001-0025-0216
Guernsey
I0001-0025-0217
Guyana
I0001-0025-0218
Haiti
I0001-0025-0219
Hungary
I0001-0025-0220
Iceland
I0001-0025-0221
Iran
I0001-0025-0223
Ireland
I0001-0025-0224
Isle of Man
I0001-0025-0225
Israel
I0001-0025-0226
Jamaica
I0001-0025-0227
Jersey
I0001-0025-0228
Kiribati
I0001-0025-0229
Kosovo
I0001-0025-0230
Kuwait
I0001-0025-0231
Lesotho
I0001-0025-0232
Liberia
I0001-0025-0233
Libya
I0001-0025-0234
Liechtenstein
I0001-0025-0235
Lithuania
I0001-0025-0236
Luxembourg
I0001-0025-0237
Macau
I0001-0025-0238
Bắc Macedonia
I0001-0025-0239
Maldives
I0001-0025-0240
Malta
I0001-0025-0241
Các đảo Marshall
I0001-0025-0242
Martinique
I0001-0025-0243
Mauritania
I0001-0025-0244
Mauritius
I0001-0025-0245
Mayotte
I0001-0025-0246
Micronesia
I0001-0025-0247
Monaco
I0001-0025-0248
Montenegro
I0001-0025-0249
Montserrat
I0001-0025-0250
Namibia
I0001-0025-0251
Nauru
I0001-0025-0252
New Caledonia
I0001-0025-0253
Nicaragua
I0001-0025-0254
Niger
I0001-0025-0255
Niue
I0001-0025-0256
Đảo Norfolk
I0001-0025-0257
Bắc Hàn Quốc
I0001-0025-0258
Northern Mariana
I0001-0025-0259
Na Uy
I0001-0025-0260
Oman
I0001-0025-0261
Palau
I0001-0025-0262
Palestine
I0001-0025-0263
Papua New Guinea
I0001-0025-0264
Puerto Rico
I0001-0025-0265
Qatar
I0001-0025-0266
Réunion
I0001-0025-0267
Rwanda
I0001-0025-0268
Saint Barthélemy
I0001-0025-0269
Saint Helena
I0001-0025-0270
Saint Kitts and Nevis
I0001-0025-0271
Saint Lucia
I0001-0025-0272
Saint Martin
I0001-0025-0273
Saint Pierre and Miquelon
I0001-0025-0274
Saint Vincent and the Grenadines
I0001-0025-0275
Samoa
I0001-0025-0276
San Marino
I0001-0025-0277
São Tomé and Príncipe
I0001-0025-0278
Serbia
I0001-0025-0279
Seychelles
I0001-0025-0280
Sint Maarten
I0001-0025-0281
Slovakia
I0001-0025-0282
Slovenia
I0001-0025-0283
Các đảo Solomon
I0001-0025-0284
Somalia
I0001-0025-0285
Nam Triều Tiên
I0001-0025-0286
Nam Sudan
I0001-0025-0287
Sudan
I0001-0025-0288
Suriname
I0001-0025-0289
Svalbard and Jan Mayen
I0001-0025-0290
Eswatini
I0001-0025-0291
Sweden
I0001-0025-0292
Thụy Sĩ
I0001-0025-0293
Syria
I0001-0025-0294
Đài Loan
I0001-0025-0295
Timor-Leste
I0001-0025-0296
Tokelau
I0001-0025-0297
Tonga
I0001-0025-0298
Trinidad và Tobago
I0001-0025-0299
Turkmenistan
I0001-0025-0300
Đảo Turks Caicos
I0001-0025-0301
Tuvalu
I0001-0025-0302
Các đảo U.S. Virgin
I0001-0025-0303
Vanuatu
I0001-0025-0304
Thành Phố Vatican
I0001-0025-0305
Venezuela
I0001-0025-0306
Wallis và Futuna
I0001-0025-0307
Western Sahara
I0001-0025-0308
Yemen
I0001-0025-0309
Zimbabwe
I0001-0025-0310
Åland Islands
I0001-0025-0311
Rwanda
I0001-0041-0001
TIẾP THEO
I0001-0041-0002
(tùy chọn)
I0001-0041-0003
QUAY LẠI
I0001-0041-0004
Kết nối bị ngắt
I0001-0041-0005
Quý khách đã bị ngắt kết nối.
Vui lòng đăng nhập lại.
I0001-0041-0006
OK
I0001-0041-0007
Số tiền tối đa có thể chuyển đến nơi nhận tiền và với phương thức nhận tiền đã chọn ở trên là [1] hoặc [2].
I0001-0041-0008
Quý khách có một yêu cầu chuyển tiền chưa hoàn thành. Xin vui lòng tiến hành nộp tiền vào tài khoản để hoàn thành yêu cầu, hoặc hủy bỏ yêu cầu này trước khi đặt yêu cầu mới.
I0001-0041-0009
Quý khách đã đăng ký mức tiền gửi tối đa cho phép.
I0001-0041-0010
Tài khoản của quý khách tạm thời bị khóa. Vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng.
I0001-0041-0011
Đăng xuất
I0001-0041-0012
Dịch vụ chuyển tiền Brastel Remit
I0001-0041-0013
Brastel Remit là dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ Nhật Bản. Quý khách có thể đăng ký sử dụng hoàn toàn miễn phí và đặt yêu cầu chuyển tiền trực tuyến bất cứ lúc nào.
I0001-0041-0014
Website Brastel Remit tiến hành việc bảo trì hàng ngày và hàng tuần vào các thời gian sau:
- Mỗi buổi sáng từ 04:20 cho đến khoảng 05:00.
- Mối Thứ Ba từ 21:00 đến khoảng 06:00 ngày hôm sau.
Trong quá trình bảo trì, tất cả các tính năng của trang web không thể truy cập được.
I0001-0041-0015
(OUT OF SERVICE)
I0001-0041-0016
Nếu chọn MetroRemit, quý khách có thể nhận tiền tại các điểm sau đây. Xin lưu ý rằng giới hạn tiền tối đa có thể nhận được sẽ khác nhau tùy vào mỗi điển nhận tiền.
I0001-0041-0017
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về việc NHẬN TIỀN MẶT tại Philippines
I0001-0041-0018
Dịch vụ NHẬN TIỀN MẶT tại Philippines cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ quầy thanh toán nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau tại Philippines:
(Các đại lý đã được cập nhật ngày 27-02-2017)

 1. M Lhuillier (PHP50,000)
 2. Cebuana Lhuillier (PHP30,000)
 3. Palawan Pawnshop (PHP50,000)
 4. Cash Pickup LBC Express (PHP50,000)
I0001-0041-0019
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Nigeria
I0001-0041-0020
Ria Financial Services Nigeria cho phép người nhận nhận được tiền tại bất kỳ quầy hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. Ecobank
 3. Fidelity Bank
 4. FBN – First Bank
 5. FCMB - First City Monument Bank
 6. Polaris Bank
 7. Union Bank
 8. UBA – United Bank for Africa
 9. Unity Bank
I0001-0041-0021
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Cameron
I0001-0041-0022
Ria Financial Services Cameroon cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Banque Atlantique
 2. BGFI Bank
 3. CCA Bank
 4. Express Exchange
 5. First Trust Savings and Loans
 6. UBA – United Bank for Africa
 7. Wafacash Central Africa
I0001-0041-0023
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Ghana
I0001-0041-0024
Ria Financial Services Ghana cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. Agricultural Development Bank
 3. ARB Apex Bank
 4. Cal Bank
 5. Ecobank
 6. Fidelity Bank
 7. GCB – Ghana Commercial Bank
 8. GT – Guaranty Trust Bank
 9. Republic Bank (formerly HFC Bank)
 10. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 11. Prudential Bank
 12. Stanbic Bank
 13. The Royal Bank
 14. UBA – United Bank for Africa
 15. Universal Merchant Bank
 16. Zenith Bank
 17. Consolidated Bank
 18. FBN – First Bank
 19. First Atlantic Bank
 20. National Investment Bank
I0001-0041-0025
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Tanzania
I0001-0041-0026
Ria Financial Services Tanzania cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. CRDB
 2. Ecobank
I0001-0041-0027
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Uganda
I0001-0041-0028
Ria Financial Services Uganda cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. GT – Guaranty Trust Bank
 2. Midwest Forex
 3. Shumuk Forex
 4. Cairo International Bank
 5. Pay Uganda
I0001-0041-0029
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Senegal
I0001-0041-0030
Ria Financial Services Senegal cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Bank of Africa
 2. Banque Atlantique
 3. BHS – Banque de L'Habitat Du Senegal
 4. BIMAO – Banque Des Institutions Mutualistes de L'Afrique de L'Ouest
 5. BIS – Banque Islamique Du Senegal
 6. BNDE – Banque Nationale Pour Le Developpement Economique du Senegal
 7. BPCI – Banque Du Planteur
 8. BRM – Banque Regionale de Marches
 9. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 10. CIB – Credit Agricole
 11. Ecobank
 12. La Poste
 13. Orabank
 14. Postefinances
 15. UBA – United Bank for Africa
 16. Wafacash West Africa
 17. CNCAS – Caisse Nationale de Credit Agricole du Senegal
 18. FBN – First Bank
 19. BIS – Banque Islamique du Senegal
I0001-0041-0031
Bấm vào đây để xem thêm thông tin về dịch vụ China Union Pay
I0001-0041-0032
・Dịch vụ China Union Pay cho phép gửi tiền đến bất kỳ thẻ China Union Pay nào.
・Người nhận tiền phải mang quốc tịch Trung Quốc.
・Số tiền tối thiểu có thể chuyển tới China Union Pay là CNY 50.
Nếu yêu cầu giao dịch của quý khách có số tiền dưới mức tối thiểu này, yêu cầu sẽ tự động bị hủy.
Hơn nữa, số tiền giới hạn của một giao dịch tới China Union Pay lên đến 100,000 yên Nhật.
・ Tên người nhận phải để theo thứ tự Họ rồi mới đến Tên.
I0001-0041-0033
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Togo.
I0001-0041-0034
Dịch Vụ Tài Chính Ria Togo cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. African Lease
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. BTCI – Banque Togolaise pour le Commerce et I'Industrie
 4. Ecobank
 5. Coris Bank
 6. La Poste
 7. Orabank
 8. Uniton Togolaise de Banque
 9. Banque Atlantique
 10. BPEC – Banque Populaire pour I'Epargne et du Credit
I0001-0041-0035
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Mali.
I0001-0041-0036
Dịch Vụ Tài Chính Ria Mali cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BMS – Banque Malienne de Solidarite
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. Coris Bank
 4. Ecobank
 5. Orabank
 6. Wafacash West Africa
 7. Banque Atlantique
I0001-0041-0037
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Kenya.
I0001-0041-0038
Dịch Vụ Tài Chính Ria Kenya cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. African Banking Corporation Limited
 2. FSI Capital Ltd
 3. Kenya Commercial Bank
 4. Kenya Post Office Savings Bank
I0001-0041-0039
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Bờ Biển Ngà.
I0001-0041-0040
Dịch Vụ Tài Chính Ria Bờ Biển Ngà cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BDA – Banque d'Abidjan
 2. BHCI – Banque De L Habitat De Cote D'Ivoire
 3. BMS – Banque Malienne de Solidarite
 4. Coris Bank
 5. Ecobank
 6. GT - Guaranty Trust Bank
 7. NSIA Banque
 8. Orabank
 9. UBA – United Bank for Africa
 10. Versus Bank
 11. Banque Atlantique
 12. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 13. Caisse D'Epargne
 14. Wafacash West Africa
I0001-0041-0041
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Ethiopia.
I0001-0041-0042
Dịch Vụ Tài Chính Ria Ethiopia cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Abay Bank
 2. Addis International Bank
 3. Awashi International Bank
 4. Berhan International Bank
 5. Bunna International Bank
 6. Cooperative Bank of Oromia
 7. Dashen Bank
 8. Debub Global Bank
 9. Enat Bank
 10. Lion International Bank
 11. Oromia International Bank
 12. United Bank of Ethiopia
 13. Atlantic International
 14. Bank of Abyssinia
 15. Nib International Bank
 16. Wegagen Bank
I0001-0041-0043
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Burkina Faso.
I0001-0041-0044
Dịch Vụ Tài Chính Ria Burkina Faso cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BCB - Banque Commerciale Du Burkina
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. Ecobank
 4. Orabank
 5. SONAPOST – Societe Nationale Des Postes
 6. UBA – United Bank for Africa
 7. Wendkuni Bank
 8. Banque Atlantique
 9. Coris Bank International
 10. Wafacash West Africa
I0001-0041-0045
Bấm vào đây để biết thông tin quan trọng về số tiền tối thiểu có thể chuyển được tới Lào khi nhận tiền mặt là USD Mỹ.
I0001-0041-0046
Số tiền chuyển tối thiểu tới Lào khi nhận tiền mặt là USD 100.00
Xin lưu ý rằng các giao dịch có thể bị từ chối nếu số tiền chuyển không đạt được số tiền tối thiểu cho phép.
I0001-0041-0047
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD).
I0001-0041-0048
Dịch Vụ Tài Chính Ria Cộng Hòa Dân Chủ Công Gô (USD) cho phép người nhận nhận tiền chuyển tại bất kỳ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Express Union
 2. Finca Transfert
 3. Micro Bit
 4. Sofibanque
I0001-0041-0049
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Benin.
I0001-0041-0050
Dịch vụ tài chính Ria Benin cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ nơi nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
 1. Banque Atlantique
 2. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 3. La Post Du Benin
 4. Orabank Benin
 5. CCEI Bank Benin
 6. Ecobank
 7. NSIA Banque Benin
I0001-0041-0051
Dịch vụ tài chính Ria Ukraina cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ nơi nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
 1. Privatbank
 2. Ukrgasbank JSB
 3. Ukrainian Financial Group
 4. Credit Dnepr Bank PJSC
 5. Kredobank Ojsc
 6. Universal Bank
 7. VS Bank PJSC
 8. Oschadbank (USD only)
I0001-0041-0052
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ukraina.
I0001-0041-0053
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Georgia
I0001-0041-0054
Dịch Vụ Tài Chính Ria Georgia cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ điểm thanh toán nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Ngân hàng Georgia (Sakartvelos Banki Bank Gruzii)
 2. Ngân hàng JSC Capital
 3. Jsc Mfo Alpha Express
 4. JSC TBC Bank
 5. Kor Standard Bank JSC
 6. Liberty Bank JSC (People's Bank of Georgia)
 7. MFO Rico Express
 8. MFO Rival Credit
I0001-0041-0055
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Israel
I0001-0041-0056
Dịch Vụ Tài Chính Ria Israel cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Albercom LTD
 2. Money Change International Ltd
 3. STB Union
I0001-0041-0057
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Tài Chính Ria Moldova
I0001-0041-0058
Dịch Vụ Tài Chính Ria Moldova cho phép người nhận tiền nhận tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Comertbank J S C
 2. Energbank JSC
 3. EuroCreditBank
 4. FinComBank S A
 5. Moldindconbank SA
 6. Victoriabank
I0001-0041-0059
Dịch vụ nhận tiền mặt của ngân hàng OCB cho phép chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam. Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết.
I0001-0041-0060
Dịch vụ nhận tiền mặt của ngân hàng OCB cho phép chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam.
Người nhận tiền sẽ nhận được cuộc gọi từ nhân viên của OCB vì vậy quý khách vui lòng chắc chắn rằng có đăng ký số điện thoại của người nhận tiền.
I0001-0041-0061
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về CG Money.
I0001-0041-0062
CG Money cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ quầy giao dịch nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt dưới đây:
 1. CITIZENS BANK INTERNATIONAL LTD
 2. EVEREST BANK LTD
 3. EXCEL DEVELOPMENT BANK
 4. GURKHAS FINANCE LTD
 5. MACHHAPUCHCHHRE BANK LTD
 6. MITERI DEVELOPMENT BANK
 7. NABIL BANK LTD
 8. NEPAL INVESTMENT BANK LTD
 9. NIC ASIA BANK LTD
 10. RASTRIYA BANIJYA BANK LTD
 11. SANIMA BANK LTD
 12. SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK
 13. SUNRISE BANK LTD
 14. KAMANA SEWA BIKAS BANK LTD
I0001-0041-0063
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về China Bank Transfer
I0001-0041-0064
Số tiền tối thiểu có thể chuyển tới China Bank Transfer là CNY 5,000.
Nếu yêu cầu giao dịch của quý khách có số tiền dưới mức tối thiểu này, yêu cầu sẽ tự động bị hủy.
I0001-0041-0065
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Bangladesh bKash.
I0001-0041-0066
Thông tin về Bangladesh bKash:
Lưu ý 1: không xử lý giao dịch vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bẩy, do điều lệ của đối tác.
Các giao dịch nhận tiền trước 14h (giờ Bangladesh) sẽ được xử lý trong cùng ngày đó.
Các giao dịch nhận tiền sau 14h (giờ Bangladesh) sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
Lưu ý 2:
・Số tiền tối đa cho một giao dịch là BDT 25.000
・Số tiền tối thiểu cho một giao dịch là BDT 50
・ Khách hàng bKash có thể giữ số tiền tối đa trong tài khoản bKash của mình là BDT150.000 bất cứ khi nào. Ví dụ, nếu người dùng đã có BDT50.000 trong tài khoản bKash của mình thì số tiền tối đa có thể chuyển tới tài khoản bKash của người đó chỉ là BDT100.000.
I0001-0041-0067
Thông tin quan trọng khi gửi tiền đến Muthoot Finance
I0001-0041-0068
Nếu số tiền gửi nhiều hơn INR 50,000, người nhận tiền sẽ được cấp một tờ séc thay thế.
I0001-0041-0069
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Pakistan Jazzcash (Mobicash).
I0001-0041-0070
Người sử dụng ví di động Jazzcash (Mobicash) có thể chọn "rút tiền mặt" số tiền có trong ví tại các đại lý (lên tới PKR 300,000 một giao dịch)

Giờ làm việc của các điểm rút tiền sẽ khác nhau, tuy nhiên giờ làm thông thường từ 9h sáng đến 5h chiều Thứ Hai - Thứ Sáu (múi giờ Pakistan).
I0001-0041-0071
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Gambia
I0001-0041-0072
Ria Financial Services Gambia cho phép người nhận nhận được tiền tại các quầy hàng thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BSIC - Banque Sahelo-Saharienne Pour L'Investissement Et Le Commerce
 2. Ecobank
 3. J Financial Services
 4. Skye Bank
 5. Trust Bank
 6. Yonna Forex
 7. Zenith Bank
 8. AGIB – Arab Gambia Islamic Bank
 9. FBN – First Bank
 10. First International Bank
 11. Megabank
 12. Reliance Financial Services
I0001-0041-0075
Bấm vào đây để biêt thêm thông tin về dịch vụ tài chính Ria Tajikistan (USD)
I0001-0041-0076
Dịch vụ tài chính Ria Tajikistan (USD) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ điểm nhận tiền nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. CJSC Spitamen Bank
 2. NKO AO Leader
 3. Sohibcorbank OJSC
I0001-0041-0077
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về dịch vụ tài chính Ria Madagascar
I0001-0041-0078
Dịch vụ tài chính Ria Madagascar cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất cứ điểm nhận tiền nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Banque Des Mascareignes
 2. SIPEM Banque
I0001-0041-0079
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Blue Diamond
I0001-0041-0080
Blue Diamond cho phép người nhận tiền có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm giao dịch nào thuộc các dịch vụ sau:
1. Golomt Bank
2. State Bank LLC
3. Khan Bank LLC
4. Trade and Development bank
I0001-0041-0081
JME Remit – trung tâm nhận tiền trên khắp 75 tỉnh thành với 2100+ các đại lý
I0001-0041-0082
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về JME Remit
I0001-0041-0083
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Himalayan Bank Ltd
I0001-0041-0084
Các chi nhành của Himalayan Bank Ltd hoặc Đại lý của Himal Remit Pickup - 7100+ các đại lý
I0001-0041-0085
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về STATE BANK của Ấn Độ.
I0001-0041-0086
STATE BANK CỦA ẤN ĐỘ đã được sáp nhập vào với các ngân hàng sau:
1. STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR
2. STATE BANK OF MYSORE
3. STATE BANK OF PATIALA
4. STATE BANK OF TRAVANCORE
5. STATE BANK OF HYDERABAD
Xin vui lòng kiểm tra với ngân hàng để biết tên và mã chi nhánh mới của quý khách.
I0001-0041-0087
Những khu vực không áp dụng Giao Tiền Tại Nhà
I0001-0041-0088
* Giao tiền tại nhà không áp dụng cho những khu vực sau:
Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cài, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái, các đảo và một vài khu vực vùng sâu vùng xa khác.

** Mọi tranh chấp liên quan đến việc chuyển tiền phải được báo cho Brastel qua điện thoại hoặc email trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chuyển tiền được xử lý.
I0001-0041-0089
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Myanmar.
I0001-0041-0090
Ria Financial Services Myanmar

Ria Financial Services Myanmar cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Ngân hàng Asia Green Development
2. Ngân hàngAyeyarwady
3. Co-Operative Bank Ltd (C B)
4. Ngân hàng Myanma Economic
5. Myanmar Citizen Bank Ltd
I0001-0041-0091
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Liberia.
I0001-0041-0092
Ria Financial Services Liberia cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. BNB Money Remittance
 2. Ecobank
 3. International Bank
 4. Micro Bit Money Remittance
 5. Access Bank
I0001-0041-0093
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Sierra Leone.
I0001-0041-0094
Ria Financial Services Sierra Leone cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Access Bank
 2. BNB Sierra Leone
 3. First International Bank
 4. GT – Guaranty Trust Bank
 5. Micro-Bit
 6. Royal Ark Foreign Exchange
 7. Skye Bank
 8. UTB
 9. UBA – United Bank for Africa
 10. Afro International
 11. FBN – First Bank
 12. Wickburn Foreign Exchange
I0001-0041-0095
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Algeria.
I0001-0041-0096
Ria Financial Services Algeria

Ria Financial Services Algeria cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Xpress Money Services Limited
I0001-0041-0099
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch vụ tài chính RIA Hoa Kỳ.
I0001-0041-0100
Dịch vụ tài chính RIA Hoa Kỳ cho phép người nhận có thể nhận tiền tại các cửa hàng Wal-Mart Inc ở Mỹ
I0001-0041-0101
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan.
I0001-0041-0102
Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan

Dịch vụ tài chính Ria Thái Lan cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Government Savings Bank
2. Kiatnakin Bank Public Company Ltd
3. Ria Open Payment Network
4. Siam Commercial Bank
I0001-0041-0103
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về UAE Cash Pick Up Open Payment.
I0001-0041-0104
UAE Cash Pick Up Open Payment

UAE Cash Pick UP Open Payment cho phép người nhận nhận tiền tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Al Ghurair International Exchange
2. Al Fuad Exchange
3. Al Ghurair Exchange L.L.C.
4. Al Mona Exchange Co.
5. Al Rostamani International Exchange
6. Alukkas Exchange
7. Habib Exchange Co. LLC
8. Malik Exchange
I0001-0041-0105
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Armenia (USD).
I0001-0041-0106
Ria Financial Services Armenia (USD)

Ria Financial Services Armenia (USD) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm rút tiền thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0107
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Armenia (EUR).
I0001-0041-0108
Ria Financial Services Armenia (EUR)

Ria Financial Services Armenia (EUR) cho phép người nhận có thể nhận tiền tại bất kỳ điểm rút tiền thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. ACBA - Credit Agricole Bank Cjsc
2. Anelik Bank CJSC
3. Araratbank Ojsc
4. Ardshinbank
5. Armbusinessbank Cjsc
6. Armeconombank OSJC
7. Evocabank CJSC
8. HayPost CJSC
9. MoneyTun LLC
10. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0109
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Financial Services Rwanda.
I0001-0041-0110
Ria Financial Services Rwanda cho phép người nhận có thể nhận tiền ở bất kỳ điểm nào thuộc một trong các dịch vụ nhận tiền mặt sau:
 1. Ecobank
 2. GT – Guaranty Trust Bank
 3. KCB Rwanda
 4. Urwego Opportunity Bank
I0001-0041-0111
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển Khoản Nam Triều Tiên
I0001-0041-0112
Quan trọng:
- Số điện thoại di động của người nhận phải bao gồm mã nước 82, phải hợp lệ
- Đối với mỗi giao dịch chuyển tiền được gửi đi, người nhận sẽ nhận được một liên kết vào điện thoại di động của họ để xác minh danh tính người nhận trước khi nhận tiền thành công.

Giới hạn chuyển tiền:
Số tiền tối đa cho mỗi giao dịch KRW 999.999
Số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch KRW 30.000
Số tiền tối đa mỗi năm 50.000 USD tương đương KRW

Lưu ý rằng số tiền vượt quá KRW 55.000.000 mỗi ngày thì sẽ yêu cầu gửi thêm các tài liệu bổ sung.
I0001-0041-0113
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Pakistan Cash Pick Up
I0001-0041-0114
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: PKR 3.500 (tương đương USD 30)
I0001-0041-0115
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển tiền Ngân hàng Thái Lan
I0001-0041-0116
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: THB 950 (tương đương với USD 30)
I0001-0041-0117
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Chuyển tiền Thẻ ngân hàng China UnionPay
I0001-0041-0118
Giới hạn chuyển tiền tối thiểu: USD 30

Giới hạn chuyển tiền tối đa:
- USD 5.000 mỗi một giao dịch
- USD 10.000 tới một người nhận trong một ngày
- USD 50.000 tới một người nhận trong một năm

Hỗ trợ các ngân hàng China UnionPay tại Trung Quốc:
- Thẻ ghi nợ / Thẻ tín dụng: Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc
- Thẻ ghi nợ: Ngân hàng xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Everbright Trung Quốc, Ngân hàng Hua Xia, Ngân hàng Cáp Nhĩ Tân, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Phúc Kiến, Ngân hàng Linshang, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Hồ Nam, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Quảng Châu, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Quảng Nam, Hợp tác xã tín dụng nông thôn Hà Nam .
- Thẻ tín dụng: Ngân hàng Thượng Hải

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với số thẻ ghi nợ UnionPay bắt đầu bằng 6, 62 hoặc chỉ 955880/955881/955882/955888 do ICBC Trung Quốc phát hành
Danh sách các ngân hàng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước
I0001-0041-0119
Bấm vào đây để xem thêm thông tin về Ria Financial Services Chile.
I0001-0041-0120
Ria Financial Services Chile

Ria Financial Services Chile cho phép người nhận có thể nhận tiền chuyển đến tại bất kỳ điểm giao tiền nào thuộc các dịch vụ nhận tiền mặt sau đây:
1. Turbus
2. Ria Open Payment Network
I0001-0041-0121
High Risk States / Thổ Nhĩ Kỳ
I0001-0041-0122
Mersin
I0001-0041-0123
Adana
I0001-0041-0124
Antakya
I0001-0041-0125
Kilis
I0001-0041-0126
Gaziantep
I0001-0041-0127
Şanlıurfa
I0001-0041-0128
Mardin
I0001-0041-0129
Şırnak
I0001-0041-0130
Hakkari
I0001-0041-0131
Osmaniye
I0001-0041-0132
Adiyaman
I0001-0041-0133
Diyarbakir
I0001-0041-0134
Batman
I0001-0041-0135
Siirt
I0001-0041-0136
Bitlis
I0001-0041-0137
Van
I0001-0041-0138
High Risk States
I0001-0041-0139
Người gửi/Người nhận không thể gửi/nhận hơn 1.200 EUR* (hoặc tương đương với TRY) trong vòng 30 ngày.
*1.200 EUR đã bao gồm phí chuyển tiền
I0001-0041-0140
ON
I0001-0041-0141
ON,COVID-19
I0001-0041-0142
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Open Payment.
I0001-0041-0143
Người nhận có thể nhận tiền từ:
 1. Agrobank JSCB
 2. Uzbek Industrial and Construction bank JSCB
 3. Qishloq Qurilish Bank JSCB
 4. Aloqabank
 5. Microcreditbank
 6. Poytakht Bank JSC
 7. Ipoteka Bank JSCMB
I0001-0041-0144
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Anywhere Payout Lithuania EUR
I0001-0041-0145
Anywhere Payout Lithuania EUR cho phép người nhận nhận được tiền ở bất kỳ cửa hàng nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. Lithuanian Post (Eurogiro -Inpay AS)
2. UAB Medicinos Bankas
I0001-0041-0146
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Ria Open Payment Network
I0001-0041-0147
Ria Open Payment Network cho phép người nhận nhận được tiền ở bất kỳ cửa hàng nào thuộc dịch vụ nhận tiền mặt sau:
1. ATFBank JSC
2. KoronaPay (CU Payment System)
I0001-0046-0001
Cách thực hiện
I0001-0046-0002
Với Brastel Remit, tất cả các thủ tục từ đăng ký thành viên đến yêu cầu chuyển tiền, đều có thể được thực hiện trực tuyến dễ dàng ngay tại nhà, không cần phải xếp hàng chờ đợi lâu như tại ngân hàng.
I0001-0046-0003
Đăng ký một tài khoản Brastel Remit
I0001-0046-0004
Gửi tiền
I0001-0046-0005
Các phương thức giao tiền
I0001-0046-0006
Muốn bắt đầu gửi tiền với Brastel Remit, quý khách đơn giản chỉ cần điền vào bản đăng ký trực tuyến (trên ứng dụng Brastel Remit hoặc trên trang web Brastel Remit Truyền Thống) và cung cấp cho chúng tôi:
I0001-0046-0007
Địa chỉ email
I0001-0046-0008
Tài khoản ngân hàng
I0001-0046-0009
Giấy tờ tùy thân
I0001-0046-0010
Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí và mất khoảng 10 ngày tùy vào phương thức xác minh ID mà quý khách chọn.
I0001-0046-0011
Bằng cách đăng ký trực tuyến trên trang web này (Brastel Remit Truyền Thống)
I0001-0046-0012
Quét hoặc chụp ảnh của hai loại giấy tờ tùy thân của quý khách và gửi kèm trong quá trình đăng ký. Định dạng ảnh được chấp nhận là JPG, PNG, GIF hoặc PDF, và kích thước của ảnh không được vượt quá [1]MB.
Thời gian giao bộ kích hoạt tài khoản dự kiến: 2 đến 4 ngày
I0001-0046-0013
Bằng thư
I0001-0046-0014
Nộp bản đăng ký trực tuyến, một bản sao các giấy tờ tùy thân và gửi bằng đường bưu điện.
Thời gian giao bộ kích hoạt tài khoản dự kiến: 4 đến 5 ngày.
I0001-0046-0015
Bằng dịch vụ Kuroneko Yamato
I0001-0046-0016
Khi chọn phương thức này, sau khi bản đăng ký của quý khách được xử lý, thông tin gồm username và mật khẩu tạm thời để truy cập tài khoản của quý khách sẽ được giao đến quý khách bằng dịch vụ Kuroneko. Lúc nhận tài liệu, nhân viên giao hàng sẽ yêu cầu quý khách xuất trình giấy tờ tùy thân.
Thời gian giao thông tin tài khoản dự kiến: 3 đến 10 ngày
I0001-0046-0017
Gặp mặt trực tiếp (Brastel Remit Truyền Thống)
I0001-0046-0018
Quý khách cũng có thể nộp giấy tờ tùy thân tại một trong những quầy chuyển tiền của Brastel Remit Truyền Thống hoặc tại các sự kiện nơi mà nhân viên của chúng tôi trợ giúp trực tiếp.
Việc đăng ký sẽ chỉ mất khoảng 1 giờ để hoàn thành.
I0001-0046-0019
Sau khi bản đăng ký của quý khách được chấp nhận, quý khách sẽ nhận được thông tin để đăng nhập vào trang người sử dụng và có thể bắt đầu gửi tiền.
I0001-0046-0020
Các giấy tờ tùy thân được chấp nhận
I0001-0046-0021
Bằng lái xe (cả 2 mặt)
Thẻ My Number (mặt có ảnh)
Hộ chiếu (các trang chứa thông tin cá nhân và địa chỉ của quý khách)
Thẻ Juki có ảnh (cả 2 mặt)
I0001-0046-0022
Quý khách cũng có thể nộp các giấy tờ sau KÈM THEO một loại biên lai thanh toán có đóng dấu trong 6 tháng gần đây nhất.
I0001-0046-0023
Giấy chứng nhận cư trú (bản gốc, được cấp trong vòng 6 tháng gần nhất)
Thẻ bảo hiểm sức khỏe (cả 2 mặt)
Sổ hưu (trang có tên và số sổ hưu của quý khách)
Biên lai thanh toán tiện ích được đóng dấu trong vòng sáu tháng qua (điện, gas, nước, điện thoại cố định hoặc hóa đơn NHK)
I0001-0046-0024
Giấy tờ tùy thân phải còn hạn sử dụng.
Không trả lại bản sao các giấy tờ tùy thân đã nộp.
Vui lòng liên hệ với Trung tâm khách hàng về các loại giấy tờ khác mà quý khách có thể nộp để xác minh ID.
I0001-0046-0026
Muốn gửi tiền cho người thân, quý khách chỉ cần đặt yêu cầu chuyển tiền, cung cấp cho chúng tôi thông tin người nhận tiền và phương thức nhận tiền.
I0001-0046-0027
Cách đặt yêu cầu chuyển tiền
I0001-0046-0028
Đăng nhập vào tài khoản của quý khách và chọn Standard hoặc Easy Transfer.
I0001-0046-0029
Standard Transfer - dành cho các giao dịch chuyển tiền chỉ một lần
I0001-0046-0030
Đặt yêu cầu
I0001-0046-0031
Đăng nhập vào tài khoản của quý khách và đặt yêu cầu chuyển tiền với thông tin người nhận tiền, phương thức nhận và số tiền muốn gửi.
I0001-0046-0032
Kiểm tra số tiền phải nộp
I0001-0046-0033
Bằng cách nhập số tiền muốn gửi, quý khách sẽ được thông báo về tổng số tiền phải nộp, bao gồm cả phí chuyển tiền và số tiền dự kiến sẽ nhận được.
I0001-0046-0034
Nộp tiền
I0001-0046-0035
Nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng Mizuho qua Internet banking, hoặc tại máy ATM hoặc quầy ngân hàng gần nhất.
I0001-0046-0036
Đã hoàn thành
I0001-0046-0037
Tiền đã nộp sau đó được xử lý và sẽ được chuyển cho người nhận tùy thuộc vào phương thức nhận tiền đã chọn.
I0001-0046-0038
Easy Transfer - dành cho chuyển tiền thường xuyên tới cùng một người nhận
I0001-0046-0039
Đăng ký người nhận
I0001-0046-0040
Đối với việc gửi tiền cho một người nhận cụ thể, Brastel sẽ thiết lập một tài khoản dành riêng để quý khách gửi tiền chỉ cho người nhận đó, hoặc tại Ngân hàng Bưu Điện (Post Office) hoặc tại Ngân hàng Mizuho - tùy theo sự lựa chọn của quý khách.

Chọn một tài khoản Ngân hàng Bưu Điện nếu quý khách không có tài khoản ngân hàng tại Nhật hoặc nếu quý khách muốn nhận thẻ chuyển tiền để sử dụng được tại bất cứ chi nhánh nào của Ngân hàng Bưu Điện (tức là tại bất cứ bưu điện nào).

Chọn một tài khoản ngân hàng Mizuho nếu quý khách đã có tài khoản ngân hàng tại Nhật và muốn chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng hiện tại của mình sang tài khoản Ngân hàng Mizuho đó. Bất cứ loại tài khoản ngân hàng nào tại Nhật của quý khách cũng đều chuyển khoản sang tài khoản Mizuho đó được.
I0001-0046-0041
Nộp tiền
I0001-0046-0042
Nộp tiền trực tiếp tới tài khoản ngân hàng đã được thiết lập cho người nhận, sử dụng thẻ chuyển tiền Ngân hàng Bưu Điện của quý khách tại bất cứ máy ATM nào của ngân hàng Bưu Điện hoặc nộp tiền vào tài khoản Mizuho. Giao dịch chuyển tiền của quý khách sẽ được xử lý và tự động được gửi đến người nhận ngay khi Brastel nhận được tiền quý khách gửi.

Bên cạnh tài khoản Mizuho và Bưu Điện, quý khách cũng có thể chuyển khoản tới các tài khoản chung sau đây của chúng tôi để gửi tiền.

Tuy nhiên, quý khách lưu ý rằng tiền quý khách chuyển tới các tài khoản này sẽ không được tự động chuyển tới người nhận. Quý khách sẽ phải liên hệ tới Trung tâm khách hàng Brastel để xác nhận tiền của quý khách chuyển đã được nhận và cung cấp thông tin người nhận tiền trước khi giao dịch chuyển tiền được xử lý.

- MUFJ Bank – Chi nhánh: Asakusabashi – Mã chi nhánh: 69 – Loại tài khoản: Futsu – Số tài khoản: 0180042

- Sumitomo Mitsui – Chi nhánh: Tokyo Chuo – Mã chi nhánh: 15 – Loại tài khoản: Futsu – Số tài khoản: 8879947

- Shinsei – Chi nhánh: Honten – Mã chi nhánh: 400 - Loại tài khoản: Futsu – Số tài khoản: 6421637

- Yucho – Chi nhánh: 019 – Loại tài khoản: Touza – Số tài khoản: 0486274, hoặc nếu sử dụng ATM: Code No: 001209 và Số tài khoản: 486274

Giao dịch của quý khách sẽ được xử lý ngay, tiền sẽ sớm được giao tới người nhận.
I0001-0046-0043
Phí chuyển khoản và nộp tiền
I0001-0046-0044
Phí ngân hàng khác nhau tùy theo loại tài khoản ngân hàng, số tiền, cho dù quý khách sử dụng máy ATM hay giao dịch tại quầy, và thời gian chuyển tiền trong ngày. Ví dụ:

Đối với ngân hàng Bưu Điện Nhật (Ngân hàng Yucho), khi sử dụng thẻ chuyển tiền sẽ mất phí từ [1] yên đến [2] yên tùy vào việc quý khách nộp tiền tại quầy hay tại máy ATM (máy ATM phí rẻ hơn) hoặc tùy vào số tiền nộp dưới 50.000 yên hay nhiều hơn.

Tiền chuyển giữa các tài khoản ngân hàng Mizuho là miễn phí trong một số trường hợp, nhưng lại bị tính phí trong các trường hợp khác. Ví dụ, dùng thẻ chuyển tiền thì rẻ hơn nộp tiền mặt và chuyển trên 30.000yên thì đắt hơn là chuyển số tiền ít hơn số đó. Thời gian quý khách sử dụng máy ATM cũng là một yếu tố.
I0001-0046-0045
Sau khi đăng ký xong, bất cứ khi nào quý khách muốn chuyển tiền cho người nhận, việc đơn giản là quý khách chỉ cần tiến hành nộp tiền vào tài khoản đã được cung cấp. Phí chuyển tiền sẽ được khấu trừ từ số tiền mà quý khách nộp và số dư còn lại được gửi đến người nhận.
I0001-0046-0046
Xin lưu ý rằng phí chuyển khoản/nộp tiền có thể áp dụng khi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Mizuho hoặc ngân hàng Bưu điện Nhật. Nếu nộp tiền bằng thẻ nộp tiền của ngân hàng Bưu điện, phí chuyển tiền sẽ được trừ từ số tiền quý khách gửi.
Ví dụ:
I0001-0046-0047
Gửi [1] cho Mẹ mà sử dụng máy ATM của ngân hàng Mizuho:
I0001-0046-0048
Số tiền nộp
I0001-0046-0049
Phí nộp tiền qua máy ATM
I0001-0046-0050
Phí chuyển tiền Brastel Remit
I0001-0046-0051
Số tiền gửi đi
I0001-0046-0052
Muốn gửi đúng [1], quý khách phải nộp [2] (số tiền muốn gửi + phí nộp tiền + phí chuyển tiền).
I0001-0046-0053
Gửi [1] cho Chị mà sử dụng thẻ nộp tiền của Ngân hàng Bưu điện Nhật:
I0001-0046-0054
Phí nộp tiền sử dụng thẻ nộp tiền
I0001-0046-0055
I0001-0046-0056
Sự khác nhau giữa Ngân hàng Mizuho và Ngân hàng Bưu điện Nhật
I0001-0046-0057
Sau khi đặt lệnh Chuyển tiền Standard hoặc tạo tài khoản Easy Transfer, quý khách chỉ cần nộp số tiền muốn gửi vào tài khoản ngân hàng.

Khi tạo một tài khoản Easy Transfer, quý khách có thể chọn Ngân hàng Mizuho hoặc Ngân hàng Bưu điện Nhật.
I0001-0046-0058
Ngân hàng Mizuho thì linh hoạt hơn vì người nhận được liên kết với một tài khoản nộp tiền.
Việc nộp tiền vào tài khoản đó có thể thực hiện từ máy ATM, Internet banking hoặc chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng khác sang.
I0001-0046-0059
Nếu quý khách chọn Ngân hàng Bưu điện Nhật, việc nộp tiền chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thẻ nộp tiền mà chúng tôi cấp. Không giống như Ngân hàng Mizuho, người nhận tiền được liên kết với thẻ nộp tiền chứ không phải với một tài khoản.
Nếu nộp tiền mà không dùng thẻ, giao dịch sẽ không được xử lý vì chúng tôi không thể biết số tiền nộp đó được thực hiện cho người nhận nào.
I0001-0046-0060
Gửi tiền với Brastel Remit, quý khách có thể chọn các phương thức sau. Các phương thức sẽ khác nhau tùy vào nơi nhận tiền.
I0001-0046-0061
Chuyển vào tài khoản ngân hàng
I0001-0046-0062
Tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người nhận nơi mà người nhận có thể rút được tại máy ATM vv.
Lưu ý: Các giao dịch chuyển tiền tới tài khoản của công ty tùy thuộc vào nơi nhận tiền. Hãy liên hệ với Trung tâm khách hàng để biết thêm thông tin.
Thời gian chuyển tiền dự kiến: 1 đến 5 ngày làm việc.
I0001-0046-0063
Nhận tiền tại ngân hàng
I0001-0046-0064
Người nhận có thể nhận tiền tại một trong những Ngân hàng có sẵn tên trong danh sách bằng cách xuất trình giấy tờ tùy thân và Số Đối Chiếu của giao dịch.
Thời gian chuyển tiền dự kiến: 15 phút đến 3 tiếng đồng hồ
I0001-0046-0065
Ví di động / Ví điện tử
I0001-0046-0066
Số tiền gửi được chuyển vào tài khoản ví di động/ví điện tử của người nhận, mà cho phép người sử dụng có thể thanh toán một loạt các dịch vụ và hàng hóa đồng thời cũng có thể đổi sang tiền mặt.
Thời gian chuyển tiền dự kiến: trong vòng 3 tiếng trong giờ làm việc của ngân hàng.
I0001-0046-0067
Nhận tiền tại nhà
I0001-0046-0068
Tiền sẽ được giao đến tận nhà của người nhận.
Thời gian chuyển tiền dự kiến: 1 đến 2 ngày làm việc.
I0001-0046-0069
Xin vui lòng vào trang [1]Cước phí[/1] để biết thêm về các phương thức chuyển tiền có sẵn đối với từng nơi nhận tiền cũng như các giới hạn chuyển tiền.
I0001-0046-0070
Tài liệu Mã Số Cá Nhân
I0001-0046-0071
Bằng ứng dụng Brastel Remit
I0001-0046-0072
Tải ứng dụng Brastel Remit miễn phí (có sẵn với iOS và Android) và tạo tài khoản của quý khách bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý khách.
Làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để nộp giấy tờ tùy thân của quý khách.
Quý khách sẽ có thể thực hiện chuyển tiền ngay khi việc đăng ký của quý khách được xác nhận.
I0001-0046-0073
Chỉ dùng ứng dụng Brastel Remit
I0001-0046-0074
Chuyển số tiền muốn gửi tại ATM (có sẵn tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc các trung tâm mua sắm được liệt kê [1]tại đây[/1] sử dụng Thẻ Chuyển Tiền Yucho mà chúng tôi đã gửi cho quý khách.
Nếu quý khách có tài khoản tại Ngân Hàng Bưu Điện Nhật, quý khách có thể chuyển khoản trực tiếp bằng internet banking hoặc tại máy ATM Ngân Hàng Bưu Điện Nhật.
I0001-0046-0075
Mở ứng dụng Brastel Remit trên smartphone của quý khách.
Trong mục Menu, bấm chọn Recipients để đăng ký người nhận.
I0001-0046-0076
Chọn người nhận và nhập số tiền mà quý khách muốn gửi đi.
I0001-0046-0077
Với thẻ chuyển tiền SMBC, tất cả các loại phí đã bao gồm cả rồi. Quý khách không cần trả phí chuyển tiền trong nước.
I0001-0046-0078
Chỉ dùng trang web Brastel Remit Truyền Thống
I0001-0046-0079
Yêu cầu chuyển tiền sẽ được xử lý và tiền sẽ được giao tới người nhận tùy theo phương thức giao tiền mà bạn đã chọn.
I0001-0046-0080
Thẻ Cư Trú (zairyu) (cả 2 mặt) kèm theo [1]một[/1] trong những loại giấy tờ sau có chứa địa chỉ hiện tại của quý khách:
I0001-0046-0081
Bằng lái xe (cả hai mặt)
Thẻ My Number (mặt có ảnh của quý khách)
Thẻ Juki có ảnh (có hai mặt)
Thẻ bảo hiểm sức khỏe (cả hai mặt)
Chứng nhận cư trú (bản gốc, được cấp trong vòng 6 tháng gần đây nhất)
Sổ hưu (trang có tên và số sổ hưu)
Biên lai thanh toán tiện ích được đóng dấu trong vòng sáu tháng qua (điện, gas, nước, điện thoại cố định hoặc hóa đơn NHK)
I0001-0046-0082
[1]Hai[/1] trong số những giấy tờ sau đây có chứa địa chỉ hiện tại của quý khách:
I0001-0046-0083
Hoặc [1]một[/1] trong những giấy tờ ở bên trên [1]kèm theo[/1] một trong những giấy tờ sau có chứa địa chỉ hiện tại của quý khách:
I0001-0060-0001
TRANG CHỦ
I0001-0060-0002
CÁCH THỰC HIỆN
I0001-0060-0003
LỆ PHÍ VÀ GIỚi HẠN CHUYỂN TIỀN
I0001-0060-0004
BẢNG TÍNH MÔ PHỎNG
I0001-0060-0005
TRỢ GIÚP
I0001-0060-0006
ĐĂNG KÝ
I0001-0060-0007
TỶ GIÁ QUY ĐỔI
I0001-0060-0008
ĐĂNG NHẬP
I0001-0062-0001
Các điều khoản và điều kiện
I0001-0062-0002
Báo cáo của các lực lượng chống đối xã hội
I0001-0062-0003
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHO NGÀNH TÀI CHÍNH
I0001-0062-0004
Giao dịch điện tử
I0001-0062-0005
Tuyên bố chống lại các lực lượng chống phá xã hội
I0001-0062-0006
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
I0001-0062-0007
Brastel Co., Ltd. | 130-0015 Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2 | Copyright ©2020 Brastel Co., Ltd.
I0001-0062-0008
Các quy định chuyển tiền
I0001-0062-0010
Chính sách xử lý thông tin cá nhân
I0001-0062-0011
Chính sách bảo mật
I0001-0062-0012
Tổng Giám đốc Văn phòng Tài chính Kanto: Số 00016
Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền Loại II
I0001-0062-0013
Cung cấp thông tin phù hợp với Luật Dịch Vụ Thanh Toán.
I0001-0088-0001
Quầy chuyển tiền Brastel Remit Truyền Thống
I0001-0088-0002
Quý khách có thể tiết kiệm thời gian khi ghé thăm các quầy chuyển tiền của chúng tôi.
Tại quầy chuyển tiền, quý khách được hỗ trợ tất cả các dịch vụ trực tuyến:
I0001-0088-0003
Đăng ký thành viên
Yêu cầu chuyển tiền
Cập nhật tài khoản
Đăng ký và chỉnh sửa các tài khoản Easy Transfer.
I0001-0088-0004
Khi ghé thăm quầy chuyển tiền Brastel Remit Truyền Thống, đừng quên mang theo một trong những giấy tờ tùy thân sau đây:
I0001-0088-0005
Thẻ cư trú
Bằng lái xe
Thẻ Juki (có ảnh)
I0001-0088-0006
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách muốn sử dụng các loại giấy tờ tùy thân khác.
I0001-0088-0007
Văn phòng Tokyo
I0001-0088-0008
Tokyo-to, Sumida-ku, Yokoami 2-6-2
Brastel Bldg. 7F [1]xem bản đồ[/1]
I0001-0088-0009
Thứ Hai - Thứ Sáu: 10:00 đến 18:00
Nghỉ cuối tuần và các ngày lễ.
I0001-0088-0010
Muốn biết số điện thoại, vui lòng [1]bấm vào đây[/1].
I0001-0088-0011
Văn phòng Nagoya
I0001-0088-0012
Nagoya-shi, Naka-ku, Nishiki 2-18-5
Shirakawa Dai 6 Bldg. 603/604 [1]xem bản đồ[/1]
I0001-0088-0013
Mở cửa từ 10:00 đến 18:00
I0001-0088-0014
Chỉ nghỉ các ngày lễ.
I0001-0088-0015
Điện thoại:
I0001-0088-0016
Fax:
I0001-0088-0017
Thông tin Trung tâm khách hàng
I0001-0088-0018
Tiếng Indonesia/Malay
I0001-0088-0019
Số miễn phí:
I0001-0088-0020
Gọi từ di động:
I0001-0088-0021
Nhận hướng dẫn
I0001-0088-0022
Văn phòng Ota
I0001-0088-0023
Gunma-ken, Ota-shi
Iidacho 1055-2 Kyoritsu Bldg. Tầng 1 [1]xem bản đồ[/1]
I0001-0088-0024
Giờ làm việc: 10h00 đến 18h30
Nghỉ các ngày Thứ Ba
I0001-0088-0025
ĐT: 050-6860-1086
I0001-0088-0026
Văn phòng Osaka
I0001-0088-0027
Osaka-shi, Chuo-ku
Namba Sennichimae 7-8 Tagawa Bldg 3F [1]xem bản đồ[/1]
I0001-0088-0028
Mở cửa từ 10:00 đến 18:00
Chỉ nghỉ các ngày lễ.
I0001-0088-0029
ĐT: 06-6630-5596 / 050-6860-1092
I0001-0088-0030
Văn phòng Oizumi
I0001-0088-0031
Gunma-ken, Ora-gun
Oizumi-machi, Sakada 2-1-3-A [1]xem bản đồ[/1]
I0001-0088-0032
Giờ làm việc: 10h00 đến 18h30
Nghỉ các ngày Thứ Tư.
I0001-0088-0033
ĐT: 050-6860-2086
I0001-0088-0034
Danh sách các đại lý
I0001-0088-0035
Chọn địa điểm
I0001-0088-0036
Tất cả
I0001-0088-0037
Người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản:
I0001-0088-0038
Thẻ Cư Trú (zairyu)
I0001-0088-0039
Những người có quốc tịch Nhật Bản:
I0001-0088-0040
[1]Một[/1] trong những tài liệu sau:
I0001-0088-0041
Bằng lái xe
Thẻ My Number
Hộ Chiếu
Thẻ Juki (có ảnh)
I0001-0088-0042
Hoặc [1]một[/1] trong những giấy tờ sau [1]KÈM THEO[/1] hóa đơn tiêu dùng có đóng dấu trong vòng 6 tháng gần đây nhất:
I0001-0088-0043
Giấy chứng nhận cư trú (bản gốc, được cấp trong vòng 6 tháng gần nhất)
Thẻ bảo hiểm sức khỏe
Sổ hưu
I0001-2124-0001
Ứng dụng Brastel Remit
I0001-2124-0002
Gửi tiền từ Nhật tới hơn 100 nước trên khắp thế giới sử dụng smartphone của bạn!
I0001-2124-0003
Chuyển tiền quốc tế
I0001-2124-0004
Chuyển tiền
đi nước ngoài
chưa bao giờ
dễ dàng đến thế!
I0001-2124-0005
24/7
I0001-2124-0006
chỉ dành cho nộp tiền mặt
I0001-2124-0007
Với [1]Thẻ Chuyển Tiền SMBC[/1]
I0001-2124-0008
Nộp tiền tại [1]ATM[/1] (Các cửa hàng tiện lợi và các nơi khác nữa)
I0001-2124-0009
Gửi tiền qua [1]ứng dụng Brastel Remit[/1]
I0001-2124-0010
Các máy ATM dùng được tại các địa chỉ sau:
I0001-2124-0011
Các ngân hàng và cửa hàng tiện lợi
I0001-2124-0012
Các siêu thị và trung tâm mua sắm
I0001-2124-0013
Xin lưu ý là một số cửa hàng có thể không đặt máy ATM. Và cũng lưu ý là có thể một số máy ATM không chấp nhận Thẻ Chuyển Tiền.
I0001-2124-0014
Gửi tiền
I0001-2124-0015
Trong ứng dụng, bạn sẽ có các hướng dẫn từng bước bằng ngôn ngữ của bạn về cách gửi tiền tại máy ATM bằng Thẻ Chuyển Tiền SMBC.
I0001-2124-0016
Đừng lo lắng, việc nộp tiền và gửi tiền rất là dễ dàng.
I0001-2124-0017
Chọn người nhận tiền
I0001-2124-0018
Người nhận tiền
I0001-2124-0019
Gửi tiền
I0001-2124-0020
Nhập số tiền mong muốn
I0001-2124-0021
Đã xong!
I0001-2124-0022
Số tiền này được gửi tới người nhận ở nước ngoài.
I0001-2124-0023
[1]Không cần[/1]
mở tài khoản ngân hàng.
I0001-2124-0024
Đã bao gồm các khoản phí
I0001-2124-0025
Không cần thanh toán phí chuyển khoản trong nước.
I0001-2124-0026
Phí chuyển khoản
I0001-2124-0027
Số tiền chuyển
I0001-2124-0028
Phí
I0001-2124-0029
Từ [a] đến [b]
I0001-2124-0030
Trừ những giao dịch chuyển tiền tới Pakistan và Trung Quốc. [1]Bấm vào đây[/1] để xem mức phí cho những quốc gia đó. Phí chuyển khoản ở trên áp dụng đối với tiền gửi bằng Thẻ Chuyển Tiền SMBC.
I0001-2124-0031
Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
I0001-2124-0032
Union Pay
I0001-2124-0033
Giới hạn chuyển khoản: [a]
I0001-2124-0034
Thông tin đăng nhập bằng email / SMS
I0001-2124-0035
Trong vòng một vài ngày sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được username và mật khẩu bằng email hoặc SMS để đăng nhập vào ứng dụng.
I0001-2124-0036
Tải ứng dụng Brastel Remit
I0001-2124-0037
Tải ứng dụng về máy, mở ra và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
I0001-2124-0038
Sắp ra mắt!
I0001-2124-0039
Nhận Thẻ Chuyển Tiền SMBC tại nhà
I0001-2124-0040
Thời gian giao thẻ khoảng 3 tuần.
I0001-2124-0041
Thẻ Chuyển Tiền SMBC chỉ áp dụng cho những khách hàng đã định cư ở Nhật được ít nhất sáu tháng và visa còn hạn sử dụng tối thiểu 4 (bốn) tháng.
I0001-2124-0042
Thông báo không giao được hàng từ Bưu Điện Nhật
I0001-2124-0043
Thẻ sẽ được gửi bằng thư bảo đảm nên yêu cầu sự có mặt của một người để nhận thư.
I0001-2124-0044
Nếu bạn không có mặt để nhận thư, nhà cung cấp dịch vụ Bưu chính Nhật sẽ để lại thông báo không giao hàng (Undeliverable Item Notice) trong hộp bưu điện của bạn.
I0001-2124-0045
Bạn có thể tự đặt lịch giao lại thư, nếu bạn muốn, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Chỉ cần gọi tới Trung tâm khách hàng của chúng tôi [03-6869-4856] và cung cấp cho chúng tôi số vận đơn. Chúng tôi sẽ sắp xếp việc gửi lại thư theo thời gian thuận tiện cho bạn.
I0001-2124-0046
Lưu ý:
I0001-2124-0047
Vui lòng đặt lịch giao lại thư trong vòng bẩy ngày tính từ ngày bạn nhận được thông báo
I0001-2124-0048
Gửi tiền bất cứ lúc nào - 24/7
I0001-2124-0049
Bạn không cần bỏ dở công việc về sớm
chỉ để đi gửi tiền!
I0001-2124-0050
Với [1]Brastel Remit[/1], bạn có thể
nộp tiền gửi của bạn vào ban đêm,
vào cuối tuần và thậm chí cả các ngày lễ!
I0001-2124-0051
Gửi tiền cả ngày lẫn đêm!
I0001-2124-0052
Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn!
I0001-2124-0053
Xin chào!
I0001-2124-0054
Bạn không nói Tiếng Nhật? Không sao hết.
Chúng tôi có Trung Tâm Khách Hàng trợ giúp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.
I0001-2124-0055
Những điều cần lưu ý:
I0001-2124-0056
Các khoản tiền gửi qua thẻ SMBC được thực hiện vào Thứ Hai đến Thứ Bẩy từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng, Chủ Nhật và các ngày lễ sẽ xuất hiện trong số dư của bạn vào ngày làm việc tiếp theo (kể cả Thứ Bảy).
I0001-2124-0057
Yêu cầu chuyển tiền được tạo ra mà số dư không đủ tiền sẽ được xử lý chỉ sau khi có báo cáo khoản tiền gửi xuất hiện trong hệ thống của chúng tôi.
I0001-2124-0058
Tỷ giá quy đổi được áp dụng tại thời điểm thực tế của giao dịch chuyển tiền có thể khác với tỷ giá hiển thị trên ứng dụng Brastel Remit và / hoặc trên bảng tính mô phỏng của trang web.
I0001-2124-0059
Đóng
I0001-2124-0060
Số vận đơn
I0001-2124-0061
Lần giao hàng đầu tiên
I0001-2124-0062
Vui lòng đặt lịch giao lại hàng trước ngày được in trên tờ thông báo.
I0001-2124-0063
Bạn có thể đặt lịch giao lại hàng lên tới 10 ngày sau lần giao hàng đầu tiên. Bạn có thể đặt giao vào các ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật và các ngày lễ. Bạn cũng có thể chỉ định giờ giao hàng:
I0001-2124-0064
1. Sáng đến trưa;
2. Trưa đến 2h chiều;
3. 2h chiều đến 5h chiều;
4. 5h chiều đến 7h tối;
5. 7h tối đến 9h tối hoặc;
6. Không hẹn giờ trước
I0001-2124-0065
Địa điểm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước
I0001-2124-0066
Số tiền chuyển tối đa cho mỗi một giao dịch chủ yếu sẽ là ¥800.000. Lưu ý rằng số tiền này có thể được điều chỉnh giảm hoặc tăng lên nhưng không vượt quá tối đa ¥1,000,000. Hơn nữa, số tiền chuyển tiền tối đa mỗi tháng chủ yếu là ¥5.000.000 và lên đến 30 giao dịch.. Ngoài giới hạn được xác định bởi dịch vụ của chúng tôi, một số tổ chức tài chính ở nước ngoài có các giới hạn khác nhau tùy thuộc vào nơi nhận tiền và phương thức giao tiền. Trong trường hợp này, việc chuyển tiền không vượt quá mức giới hạn mà nơi nhận tiền quy định.
I0001-2124-0067
Áp dụng hạn chế. Xem lưu ý bên dưới để biết thêm chi tiết.
I0001-2124-0068
Tại một cửa hàng tiện lợi gần chỗ bạn!
I0001-2124-0069
Đi
I0001-2124-0070
Đến một cửa hàng gần chỗ bạn!
I0001-2124-0071
Chuyển tiền
I0001-2124-0072
Chuyển tiền tại máy ATM đặt bên trong cửa hàng sử dụng thẻ chuyển tiền Japan Post Bank hoặc thẻ tiền mặt.
I0001-2124-0073
Đăng ký qua ứng dụng để bắt đầu
I0001-2124-0074
Tải về và cài đặt ứng dụng [1]Brastel Remit[/1] để tạo tài khoản của bạn! Rất nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí!
I0001-2124-0075
ứng dụng dùng được với
[1]11 NGÔN NGỮ[/1]
I0001-2124-0076
kiểm tra
[1]LỊCH SỬ GIAO DỊCH[/1] của bạn
I0001-2124-0077
Dùng được
tại hơn
[1]32.000 ATM[/1]
I0001-2124-0078
Đăng ký thật
[1]NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG[/1]
I0001-2124-0079
[1]KHÔNG CẦN[/1]
mở tài khoản ngân hàng
I0001-2124-0080
Phí Chuyển Tiền Quốc Tế
I0001-2124-0081
Yêu cầu chuyển tiền được thực hiện 24/7 khi có đủ số dư trong tài khoản ứng dụng.
I0001-2124-0082
Tùy vào máy ATM, việc chuyển tiền có thể bị từ chối từ 9h tối Chủ Nhật đến 7h sáng ngày Thứ Hai tiếp theo.
I0001-2124-0083
Số tiền chuyển tối đa cho mỗi một giao dịch chủ yếu sẽ là ¥800.000. Lưu ý rằng số tiền này có thể được điều chỉnh giảm hoặc tăng lên nhưng không vượt quá tối đa ¥1,000,000. Hơn nữa, số tiền chuyển tiền tối đa mỗi tháng chủ yếu là ¥5.000.000 và lên đến 30 giao dịch.
I0001-2124-0084
Ngoài giới hạn được xác định bởi dịch vụ của chúng tôi, một số tổ chức tài chính ở nước ngoài có các giới hạn khác nhau tùy thuộc vào nơi nhận tiền và phương thức giao tiền. Trong những trường hợp này, số tiền gửi không được vượt quá giới hạn mà nơi nhận tiền quy định.
I0001-2124-0085
Thẻ chuyển tiền SMBC chỉ áp dụng cho các khách hàng đã định cư ở Nhật được ít nhất sáu tháng và visa còn hạn sử dụng tối thiểu 4 (bốn) tháng.
I0001-2124-0086
Thẻ chuyển tiền SMBC chỉ dành riêng cho các khoản tiền gửi tại máy ATM sử dụng dịch vụ chuyển tiền Brastel Remit thông qua ứng dụng.
I0001-2124-0087
Muốn xem các phương thức chuyển tiền khác đang có sẵn, vui lòng ghé thăm: [link]
I0001-2124-0088
Ứng dụng Brastel Remit là ứng dụng smartphone dành cho chuyển tiền quốc tế, dùng được với iOS và Android.
I0001-2124-0089
Apple và logo Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.
I0001-2124-0090
Google Play và logo Google Play là các nhãn hiệu của Goodle LLC.
I0001-2124-0091
thẻ chuyển tiền
hoàn toàn [1]MIỄN PHÍ[/1]
I0001-2124-0092
Gửi
I0001-2124-0093
Chọn người nhận bạn đã đăng ký trong ứng dụng và đặt số tiền muốn chuyển. Tiền được gửi ngay lập tức.
I0001-2124-0094
Tải ứng dụng Brastel Remit, [1]tạo tài khoản của bạn[/1] và [1]nhập mã khuyến mãi[/1] quý khách nhận được từ bạn của mình để [1]được giảm giá 50% phí chuyển tiền cho hai giao dịch chuyển tiền đầu tiên của quý khách![/1]
I0001-2124-0095
Mời bạn bè và
[1]được giảm giá 100%[/1]
I0001-2124-0096
Nếu người bạn mà quý khách giới thiệu có đăng ký Brastel Remit và gửi tiền, quý khách và bạn của mình được [1]giảm giá 100%[/1] phí chuyển tiền cho[1] một lần giao dịch[/1]!
I0001-2124-0097
Càng nhiều bạn,
Càng được giảm nhiều!
I0001-2124-0098
Muốn mời bạn bè, đến mục Menu và bấm vào "Phần thưởng".
I0001-2124-0099
Khi nào tôi được giảm giá do mời bạn bè dùng dịch vụ?
I0001-2124-0100
Bạn của quý khách nhận mã khuyến mãi từ quý khách và đăng ký mã đó TRƯỚC KHI thực hiện giao dịch chuyển tiền đầu tiên.
Sau khi bạn của quý khách gửi tiền lần đầu, giao dịch quý khách thực hiện sau đó sẽ được miễn phí. Và bạn của quý khách cũng nhận được 1 lần chuyển tiền đầu tiên miễn phí!
I0001-2124-0101
Bấm vào [1]"Phần thưởng"[/1] trên menu để xem phần thưởng của quý khách.
I0001-2124-0102
Brastel Remit
I0001-2124-0103
Tải ứng dụng ngay!
I0001-2124-0104
Tải về
I0001-2124-0105
Các nước khác
I0001-2124-0106
Tại [1]FamilyMart[/1]
hoặc [1]bưu điện[/1] gần chỗ bạn!
I0001-2124-0107
Đến FamilyMart hoặc bưu điện gần chỗ bạn!
I0001-2124-0108
Chuyển tiền dễ dàng hơn bao giờ hết!
I0001-2124-0109
Gửi tiền từ Nhật đến các nước khác cực dễ dàng với Ứng dụng Brastel Remit! Quý khách có thể sử dụng một trong số 32.000 ATM Ngân Hàng Bưu Điện Nhật đặt trong FamilyMart và Ngân Hàng Bưu Điện Nhật trên khắp nước Nhật.
Chỉ cần chọn phương thức chuyển tiền phù hợp nhất với quý khách.
• Đối với chuyển tiền mặt tại các máy ATM Ngân Hàng Bưu Điện, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một Thẻ Chuyển Tiền Yucho.
• Nếu quý khách có tài khoản Ngân Hàng Bưu Điện Nhật hoặc bất kỳ tài khoản ngân hàng nào khác, hãy sử dụng thẻ Tiền Mặt của quý khách để chuyển khoản thẳng sang cho Brastel.
I0001-2124-0110
Trong ứng dụng Brastel Remit, bạn sẽ thấy hướng dẫn cách chuyển tiền tại
máy ATM bằng ngôn ngữ của bạn.
I0001-2124-0111
Phí chuyển tiền
I0001-2124-0112
Chúng tôi cung cấp mức phí chuyển tiền hợp lý đến nhiều nơi nhận khác nhau trên toàn thế giới. Xem [1]tại đây[/1].
I0001-2124-0113
Các máy ATM ngân hàng bưu điện đặt bên trong các cửa hàng FamilyMart không dùng được từ 11h55 đêm đến 0h05 sáng. Và, vào các ngày Thứ Hai thứ ba của tháng, các máy ATM bắt đầu hoạt động từ 7h sáng.
I0001-2124-0114
Các máy ATM ngân hàng bưu điện không chấp nhận tiền xu.
I0001-2124-0115
Số tiền giới hạn chuyển 1 lần tại máy ATM của Ngân Hàng Bưu Điện là 100.000 yên.
I0001-2124-0116
Ngân Hàng Bưu Điện tính phí nộp tiền riêng cho các giao dịch thực hiện qua máy ATM.
I0001-2124-0117
Thời gian và điều kiện hoạt động của các máy ATM ngân hàng bưu điện có thể thay đổi mà không báo trước. Muốn biết thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới ngân hàng bưu điện.
I0001-2124-0118
oboefSV6k2c
I0001-2124-0119
Ứng dụng thông minh nhất để gửi tiền từ Nhật
I0001-2124-0120
Không có phí ẩn
I0001-2124-0121
Chia sẻ chi tiết chuyển tiền
I0001-2124-0122
Tỷ giá tại đúng thời gian thực tế
I0001-2124-0123
Thêm người nhận nhanh chóng
I0001-2124-0124
Cài ứng dụng và gửi tiền đi nước ngoài vào cùng một ngày!
I0001-2124-0125
Xem video
I0001-2124-0126
Tỳ giá hôm nay
I0001-2124-0127
TRONG VÀI PHÚT, BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀ GỬI TIỀN ĐI NƯỚC NGOÀI
I0001-2124-0128
CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN CỦA BẠN
I0001-2124-0129
Đăng ký trên ứng dụng và thêm chi tiết của người nhận.
I0001-2124-0130
1. Tải Ứng dụng Brastel Remit trên smartphone.
I0001-2124-0131
2. Mở ứng dụng và bấm "Tạo tài khoản".
I0001-2124-0132
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email và thẻ ngoại kiều hợp lệ.
I0001-2124-0133
4. Sau khi cài đặt tài khoản, bạn có thể bắt đầu thêm người nhận của mình.
I0001-2124-0134
NỘP TIỀN
I0001-2124-0135
Nộp tiền tại máy ATM của ngân hàng Bưu Điện hoặc chuyển khoản ngân hàng.
I0001-2124-0136
1. Cho tiền vào tài khoản chuyển tiền của bạn bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ATM của ngân hàng Bưu Điện. Trên ứng dụng, bạn sẽ xem được hướng dẫn cách làm từng bước cụ thể.
I0001-2124-0137
2. Bạn sẽ nhận được thẻ chuyển tiền hoàn toàn miễn phí để nộp tiền tại các ATM của ngân hàng Bưu Điện Nhật.
I0001-2124-0138
GỬI TIỀN
I0001-2124-0139
Chọn người nhận, nhập số tiền muốn gửi và bạn đã làm xong!
I0001-2124-0140
1. Sau khi tiền bạn nộp đã hiển thị trên số dư của tài khoản, bạn có thể gửi tiền tới người nhận.
I0001-2124-0141
2. Chọn người nhận, điền chi tiết chuyển tiền, kiểm tra tỷ giá, phí gửi tiền và số tiền sẽ nhận được rồi xử lý giao dịch của bạn.
I0001-2124-0142
3. Chỉ có vậy. Tiền đang trên đường được gửi đi!
I0001-2124-0143
Chúng tôi gửi tiền tới hơn 100 quốc gia!
I0001-2124-0144
CHUYỂN TIỀN CHI PHÍ THẤP
I0001-2124-0145
Chúng tôi có phí gửi thấp và tỷ giá tốt nhất trên thị trường!
I0001-2124-0146
GIAO TIỀN NHANH CHÓNG
I0001-2124-0147
Hầu hết các giao dịch của chúng tôi được gửi tới nơi nhận trong cùng một ngày!
I0001-2124-0148
AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY
I0001-2124-0149
Chúng tôi được cấp phép bởi Cơ quan Tài Chính Nhật Bản và được cấp Chứng nhận về Bảo mật thông tin cá nhân!
I0001-2124-0150
Trong cùng một ngày
I0001-2124-0151
*Tùy thuộc vào số tiền chuyển, thời gian chuyển tiền và những điều kiện của ngân hàng địa phương, giao dịch có thể phải đợi tới 3 ngày làm việc.
I0001-2124-0152
NHẬN TIỀN MẶT
I0001-2124-0153
*Đến 3 giờ.
I0001-2124-0154
Tính mô phỏng giao dịch!
I0001-2124-0155
GIỚI THIỆU BẠN BÈ VÀ ĐƯỢC GIẢM PHÍ!
I0001-2124-0156
Nếu người bạn mà quý khách giới thiệu có đăng ký ứng dụng Brastel Remit và gửi tiền, cả 2 bạn đều nhận được một lần chuyển tiền MIỄN PHÍ!
I0001-2124-0157
XEM THÊM CÁC ƯU ĐIỂM CỦA ỨNG DỤNG
I0001-2124-0158
TRÒ CHUYỆN VỚI CHÚNG TÔI
I0001-2124-0159
Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với 12 ngôn ngữ khác nhau.
I0001-2124-0160
CÁCH NỘP TIỀN
I0001-2124-0161
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy ATM Nhật
I0001-2124-0162
THÊM NGƯỜI NHẬN
I0001-2124-0163
Người nhận của bạn có thể tự họ điền thông tin chi tiết.
I0001-2124-0164
TỶ GIÁ TẠI THỜI GIAN THỰC TẾ
I0001-2124-0165
Nhận phí chuyển tiền và tỷ giá tại đúng thời gian thực.
I0001-2124-0166
CHIA SẺ CHI TIẾT
I0001-2124-0167
Chia sẻ chi tiết chuyển tiền với người nhận.
I0001-2124-0168
XEM LỊCH SỬ CHUYỂN TIỀN
I0001-2124-0169
Tất cả các giao dịch của bạn có thể xem được trên app và in được.
I0001-2124-0170
Thông tin chung về dịch vụ
I0001-2124-0171
CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI
I0001-2124-0172
Quầy Brastel Remit
I0001-2124-0173
TRỢ GIÚP VÀ HỖ TRỢ
I0001-2124-0174
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
I0001-2124-0175
Tỷ giá
I0001-2124-0176
Phí chuyển tiền và giới hạn chuyển tiền
I0001-2124-0177
PHÁP LÝ
I0001-2124-0178
THEO DÕI CHÚNG TÔI
I0001-2124-0179
¥380
I0001-2124-0180
¥450
I0001-2124-0181
¥760
I0001-2124-0182
¥980
I0001-2124-0183
Đến ¥800,000*
I0001-2124-0184
PHÍ CHUYỂN TIỀN VÀ GIỚI HẠN CHUYỂN TIỀN CỦA CHÚNG TÔI
I0001-2124-0185
¥800,000
I0001-2124-0186
¥5,000,000
I0001-2124-0187
30 giao dịch
I0001-2124-0188
CHÚNG TÔI GIAO TIỀN THEO 3 CÁCH
I0001-2124-0189
Chuyển khoản ngân hàng
I0001-2124-0190
Nhận tiền mặt bằng CMND / Hộ Chiếu
I0001-2124-0191
từ 30 phút đến 3 ngày làm việc
I0001-2124-0192
từ 10 phút đến 3 ngày làm việc
I0001-2124-0193
Chúng tôi giao tới:
I0001-2124-0194
Ngân hàng của Ceylon
I0001-2124-0195
Hatton National Bank
I0001-2124-0196
Sampath Bank PLC
I0001-2124-0197
Bank Al Habib Ltd
I0001-2124-0198
MCB Bank LTD
I0001-2124-0199
Ngân hàng quốc gia của Pakistan
I0001-2124-0200
Ngân hàng của Punjab
I0001-2124-0201
Sindh Bank
I0001-2124-0202
Zarai Taraqiati Bank Ltd Branches
I0001-2124-0203
United Bank Limited (UBL)
I0001-2124-0204
Jazzcash (mobicash)
I0001-2124-0205
Ria Financial Services Nigeria
I0001-2124-0206
Ria Financial Ghana
I0001-2124-0236
USD 8.000
I0001-2124-0237
30 phút đến 1 tiếng
I0001-2124-0238
2 tiếng đến 1 ngày
I0001-2124-0239
Nhận tiền mặt OCB
I0001-2124-0240
Từ 3 tiếng đến 3 ngày làm việc
I0001-2124-0278
JPY 800.000
I0001-2124-0279
¥480
I0001-2124-0280
Đến ¥300,000
I0001-2124-0284
1 đến 3 ngày làm việc
I0001-2124-0285
(VND)
I0001-2124-0286
(USD)
I0001-2124-0291
Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus
I0001-2124-0292
Kính gửi quý khách hàng và các đối tác của Brastel!

Với sự lây lan của dịch bệnh coronavirus hiện nay (COVID-19), Brastel đang thực hiện và tăng cường các biện pháp sau đây cho nhân viên, các thành viên gia đình của nhân viên và tất cả những người khác có liên quan đến công ty, nhằm bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của mọi người


Chúng tôi biết rằng điều này có thể gây ra sự bất tiện nhưng mong nhận được sự hợp tác của bạn.

Xin lưu ý rằng tất cả các dịch vụ hỗ trợ không cần gặp trực tiếp như điện thoại, e-mail, trò chuyện trực tuyến, v.v., sẽ vẫn tiếp tục như bình thường.

Chúng tôi nỗ lực tìm cách để sao cho các dịch vụ liên lạc và chuyển tiền mà Brastel cung cấp là một huyết mạch sống còn và đang nỗ lực để giữ cho dịch vụ vẫn hoạt động bình thường mà không bị gián đoạn trong thời gian khó khăn này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Brastel, chúng tôi mong được tiếp tục hợp tác và phục vụ bạn!

Từ Chủ tịch và tất cả các nhân viên,
Brastel
I0001-2124-0295
bKash
I0001-2124-0296
Ria Financial Services Nigeria allows the recipient to pick up the remitted amount at any outlet belonging to the following cash pickup services:
 1. Access Bank
 2. Ecobank
 3. Fidelity Bank
 4. FBN – First Bank
 5. FCMB - First City Monument Bank
 6. Polaris Bank
 7. Union Bank
 8. UBA – United Bank for Africa
 9. Unity Bank
I0001-2124-0297
Important: You will not be able to send ¥800,000 due to amount limit restrictions determined by financial institutions at the destination.
I0001-2124-0298
¥1,000,000